НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Довідник

JS за категорією JS за алфавітом

JavaScript

JS Масив JS Булеві JS Класи JS Дата JS Помилка JS Глобальні JS JSON JS Математичні JS Число JS Об’єкт JS Оператори JS Пріоритет JS Регулярні вирази
Модифікатори: g i m Групи: [abc] [^abc] [0-9] [^0-9] (x|y) Метасимволи: . \w \W \d \D \s \S \b \B \0 \n \f \r \t \v \xxx \xdd \uxxxx Квантори: + * ? {X} {X,Y} {X,} $ ^ ?= ?! Властивості: constructor global ignoreCase lastIndex multiline source Методи: compile() exec() test() toString()
JS Інструкції JS Рядки JS Типізований масив

Window

Об’єкт Window Window консоль Window Історія Window Локація Window Навігатор Window Екран

HTML DOM

HTML Документи HTML Елементи HTML Атрибути HTML Колекція HTML NodeList HTML DOMTokenList HTML Стилі
alignContent alignItems alignSelf animation animationDelay animationDirection animationDuration animationFillMode animationIterationCount animationName animationTimingFunction animationPlayState background backgroundAttachment backgroundClip backgroundColor backgroundImage backgroundOrigin backgroundPosition backgroundRepeat backgroundSize backfaceVisibility border borderBottom borderBottomColor borderBottomLeftRadius borderBottomRightRadius borderBottomStyle borderBottomWidth borderCollapse borderColor borderImage borderImageOutset borderImageRepeat borderImageSlice borderImageSource borderImageWidth borderLeft borderLeftColor borderLeftStyle borderLeftWidth borderRadius borderRight borderRightColor borderRightStyle borderRightWidth borderSpacing borderStyle borderTop borderTopColor borderTopLeftRadius borderTopRightRadius borderTopStyle borderTopWidth borderWidth bottom boxShadow boxSizing captionSide caretColor clear clip color columnCount columnFill columnGap columnRule columnRuleColor columnRuleStyle columnRuleWidth columns columnSpan columnWidth counterIncrement counterReset cssFloat cursor direction display emptyCells filter flex flexBasis flexDirection flexFlow flexGrow flexShrink flexWrap font fontFamily fontSize fontStyle fontVariant fontWeight fontSizeAdjust height isolation justifyContent left letterSpacing lineHeight listStyle listStyleImage listStylePosition listStyleType margin marginBottom marginLeft marginRight marginTop maxHeight maxWidth minHeight minWidth objectFit objectPosition opacity order orphans outline outlineColor outlineOffset outlineStyle outlineWidth overflow overflowX overflowY padding paddingBottom paddingLeft paddingRight paddingTop pageBreakAfter pageBreakBefore pageBreakInside perspective perspectiveOrigin position quotes resize right scrollBehavior tableLayout tabSize textAlign textAlignLast textDecoration textDecorationColor textDecorationLine textDecorationStyle textIndent textOverflow textShadow textTransform top transform transformOrigin transformStyle transition transitionProperty transitionDuration transitionTimingFunction transitionDelay unicodeBidi userSelect verticalAlign visibility width wordBreak wordSpacing wordWrap widows zIndex

HTML Події

HTML Події HTML Об’єкти подій HTML Властивості події HTML Методи подій

Web API

API Консоль API Fetch API Fullscreen API Геолокація API Історія API MediaQueryList API Сховище API Валідація API Веб

HTML Об’єкти

<a> <abbr> <address> <area> <article> <aside> <audio> <b> <base> <bdo> <blockquote> <body> <br> <button> <canvas> <caption> <cite> <code> <col> <colgroup> <datalist> <dd> <del> <details> <dfn> <dialog> <div> <dl> <dt> <em> <embed> <fieldset> <figcaption> <figure> <footer> <form> <head> <header> <h1> - <h6> <hr> <html> <i> <iframe> <img> <ins> <input> button <input> checkbox <input> color <input> date <input> datetime <input> datetime-local <input> email <input> file <input> hidden <input> image <input> month <input> number <input> password <input> radio <input> range <input> reset <input> search <input> submit <input> text <input> time <input> url <input> week <kbd> <label> <legend> <li> <link> <map> <mark> <menu> <menuitem> <meta> <meter> <nav> <object> <ol> <optgroup> <option> <output> <p> <param> <pre> <progress> <q> <s> <samp> <script> <section> <select> <small> <source> <span> <strong> <style> <sub> <summary> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <textarea> <time> <title> <track> <u> <ul> <var> <video>

Інші довідники

CSSStyleDeclaration JS Перетворення


JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Довідник


Алфавітний довідник JavaScript

Властивість/Метод Опис Належить
abs() Повертає абсолютне значення x Математичні
accessKey Встановлює або повертає атрибут accesskey елемента Елемент
acos() Повертає арккосинус x у радіанах Математичні
acosh() Повертає гіперболічний арккосинус x Математичні
activeЕлемент Повертає поточний елемент у документі Документ
addEventListener() Долучає обробник події до документа Документ, Елемент
adoptNode() Переймає вузол з іншого документа Документ
alert() Відображає вікно сповіщення з повідомленням і кнопкою OK Вікно
altKey Повертає, чи була натиснута клавіша "ALT", коли була запущена подія миші MouseEvent, KeyboardEvent, TouchEvent
anchors Повертає колекцію всіх <a> елементів в документі, які мають атрибут name Документ
animationName Повертає назву анімації AnimationEvent
appCodeName Повертає кодове ім’я браузера Навігатор
appendChild() Додає новий дочірній вузол до елемента як останній дочірній вузол Елемент
applets Повертає колекцію всіх елементів <applet> в документі Документ
appName Повертає назву браузера Навігатор
appVersion Повертає інформацію про версію браузера Навігатор
asin() Повертає арксинус х у радіанах Математичні
asinh() Повертає гіперболічний арксинус x Математичні
assert() Записує на консоль повідомлення про помилку, якщо твердження є хибним Консоль
assign() Завантажує новий документ Локація
atan() Повертає арктангенс x як числове значення між -PI/2 і PI/2 радіан Математичні
atan2() Повертає арктангенс частки своїх аргументів Математичні
atanh() Повертає гіперболічний арктангенс x Математичні
atob() Декодує рядок у кодуванні base-64 Вікно
attributes Повертає NamedNodeMap атрибутів елемента Елемент
availHeight Повертає висоту екрана (за винятком панелі завдань Windows) Екран
availWidth Повертає ширину екрана (за винятком панелі завдань Windows) Екран
back() Завантажує попередню URL-адресу зі списку історії Історія
baseURI Повертає абсолютний базовий URI документа Документ
blur() Знімає фокус з елемента Елемент, Вікно
body Встановлює або повертає тіло документа (елемент <body>) Документ
break Вихід із перемикача або циклу Інструкції
btoa() Кодує рядок у форматі base-64 Вікно
bubbles Повертає, чи є конкретна подія вибуховою подією Подія
button Повертає кнопку миші, яку було натиснуто під час ініціювання події миші MouseEvent
buttons Повертає, які кнопки миші було натиснуто під час ініціювання події миші MouseEvent
cancelable Повертає, чи можна запобігти події за умовчанням Подія
cbrt() Повертає кубічний корінь із x Математичні
ceil() Повертає x, округлене до найближчого цілого числа Математичні
changeTouches Повертає список усіх об’єктів дотику, стан яких змінився між попереднім і цим дотиком TouchEvent
characterSet Повертає кодування символів для документа Документ
charAt() Повертає символ за вказаним індексом (позицією) Рядок
charCode Повертає код символу Unicode для клавіші, яка викликала подію onkeypress KeyboardEvent
charCodeAt() Повертає Юнікод символу за вказаним індексом Рядок
charset Застаріло. Натомість використовуйте набір символів. Повертає кодування символів для документа Документ
childЕлементCount Повертає кількість дочірніх елементів, які має елемент Елемент
childNodes Повертає колекцію дочірніх вузлів елемента (включаючи текстові вузли та коментарі) Елемент
children Повертає колекцію дочірніх елементів елемента (за винятком вузлів тексту та коментарів) Елемент
classList Повертає імена класів елемента Елемент
class Оголошує клас Інструкції
className Встановлює або повертає значення атрибута класу елемента Елемент
clear() Очищає консоль Консоль, Сховище
clearInterval() Очищає таймер, встановлений за допомогою setInterval() Вікно
clearTimeout() Очищає таймер, встановлений за допомогою setTimeout() Вікно
clearWatch() Скасуйте реєстрацію обробників моніторингу розташування/помилок, попередньо встановлених за допомогою Geolocation.watchPosition() Геолокація
click() Імітує клацання мишкою на елементі Елемент
clientHeight Повертає висоту елемента, включаючи відступи Елемент
clientLeft Повертає ширину лівої межі елемента Елемент
clientTop Повертає ширину верхньої межі елемента Елемент
clientWidth Повертає ширину елемента, включаючи відступи Елемент
clientX Повертає горизонтальну координату вказівника миші відносно поточного вікна, коли була ініційована подія миші MouseEvent, TouchEvent
clientY Повертає вертикальну координату вказівника миші відносно поточного вікна, коли була запущена подія миші MouseEvent, TouchEvent
clipboardData Повертає об’єкт, що містить дані, на які впливає операція буфера обміну ClipboardData
closed Повертає логічне значення, яке вказує, чи було закрито вікно чи ні Вікно
close() Закриває вихідний потік, відкритий раніше за допомогою document.open() Документ, Вікно
closest() Шукає в дереві DOM найближчий елемент, який відповідає вказаному селектору CSS Елемент
clz32(x) Повертає кількість початкових нулів у 32-розрядному двійковому представленні x Математичні
code Повертає код ключа, який викликав подію KeyboardEvent
colorDepth Повертає бітову глибину палітри кольорів для відображення зображень Екран
compareDocumentPosition() Порівнює розташування двох елементів документа Елемент
compile() Застаріло у версії 1.5. Компілює регулярний вираз RegExp
composed Повертає, чи подія складена чи ні Подія
concat() Об’єднує два або більше масивів і повертає копію об’єднаних масивів Масив, Рядок
confirm() Відображає діалогове вікно з повідомленням і кнопками OK і Cancel Вікно
const Оголошує змінну з постійним значенням Інструкції
constructor() Створює та ініціалізує об’єкти, створені в межах класу Класи
constructor Повертає функцію, яка створила прототип об’єкта Array Масив, Булеві, Дата, Число, RegExp
contains() Повертає true, якщо вузол є нащадком вузла, інакше повертає false Елемент
contentEditable Встановлює або повертає, чи можна редагувати вміст елемента Елемент
continue Розриває одну ітерацію (у циклі), якщо виникає певна умова, і продовжує наступну ітерацію в циклі Інструкції
console Повертає посилання на об’єкт Console, який надає методи для реєстрації інформації в консолі браузера (Див. об’єкт консолі) Вікно
cookie Повертає всі пари файлів cookie ім’я/значення в документі Документ
cookieEnabled Визначає, чи ввімкнено файли cookie у браузері Навігатор
coordinates Повертає положення та висоту пристрою на Землі Геолокація
copyWithin() Копіює елементи масиву всередині масиву до та з указаних позицій Масив
cos(x) Повертає косинус x (x у радіанах) Математичні
cosh(x) Повертає гіперболічний косинус x Математичні
count() Записує кількість викликів цього конкретного виклику count() Консоль
createAttribute() Створює вузол атрибута Документ
createComment() Створює вузол коментаря з указаним текстом Документ
createDocumentFragment() Створює порожній вузол DocumentFragment Документ
createElement() Створює елемент вузла Документ
createEvent() Створює нову подію Документ, Подія
createTextNode() Створює текстовий вузол Документ
ctrlKey Повертає, чи була натиснута клавіша "CTRL", коли була запущена подія миші MouseEvent, KeyboardEvent, TouchEvent
currentTarget Повертає елемент, прослуховувачі подій якого викликали подію Подія
data Повертає вставлені символи InputEvent
dataTransfer Повертає об’єкт, що містить дані, які перетягуються/скидаються або вставляються/видаляються DragEvent, InputEvent
debugger Зупиняє виконання JavaScript і викликає (якщо доступно) функцію налагодження Інструкції
decodeURI() Декодує URI Глобальні
decodeURIComponent() Декодує компонент URI Глобальні
defaultPrevented Повертає, чи було викликано метод preventDefault() для події Подія
defaultStatus Встановлює або повертає стандартний текст у рядку стану вікна Вікно
defaultView Повертає об’єкт вікна, пов’язаний із документом, або null, якщо об’єкт недоступний Документ
delete Видаляє властивість з об’єкта Оператори
deltaX Повертає розмір горизонтальної прокрутки коліщатка миші (вісь х) WheelEvent
deltaY Повертає величину вертикальної прокрутки коліщатка миші (вісь y) WheelEvent
deltaZ Повертає величину прокручування коліщатка миші для осі z WheelEvent
deltaMode Повертає число, яке представляє одиницю вимірювання для дельта-значень (пікселі, рядки або сторінки) WheelEvent
designMode Контролює, чи можна редагувати весь документ Документ
detail Повертає число, яке вказує, скільки разів було натиснуто мишею UiEvent
do ... while Виконує блок інструкцій і повторює блок, поки умова виконується Інструкції
doctype Повертає декларацію типу документа, пов’язану з документом Документ
document Повертає об’єкт Document для вікна (Див. об’єкт Document) Вікно
documentElement Повертає елемент Document документа (елемент <html>) Документ
documentMode Повертає режим, який використовувався браузером для відтворення документа Документ
documentURI Встановлює або повертає розташування документа Документ
domain Повертає доменне ім’я сервера, який завантажив документ Документ
domConfig Застаріло. Повертає конфігурацію DOM документа Документ
elapsedTime Повертає кількість секунд, протягом яких працювала анімація AnimationEvent
elapsedTime Повертає кількість секунд, протягом якого виконується перехід  
embeds Повертає колекцію всіх елементів <embed> документа Документ
encodeURI() Кодує URI Глобальні
encodeURIComponent() Кодує компонент URI Глобальні
E Повертає число Ейлера (приблизно 2,718) Математичні
endsWith() Перевіряє, чи закінчується рядок вказаним рядком/символами Рядок
entries() Повертає пару ключ-значення Array Iteration Object Масив
error() Виводить повідомлення про помилку на консоль Консоль
escape() Застаріло у версії 1.5. Натомість використовуйте encodeURI() або encodeURIComponent() Глобальні
eval() Оцінює рядок і виконує його так, ніби це був код скрипту Глобальні
eventPhase Повертає фазу потоку подій, яка зараз оцінюється Подія
every() Перевіряє, чи кожен елемент у масиві пройшов перевірку Масив
exec() Тести на збіг у рядку. Повертає перший збіг RegExp
execCommand() Викликає вказану операцію буфера обміну для елемента, який зараз знаходиться у фокусі Документ
exitFullscreen() Скасовує елемент у повноекранному режимі Елемент
exp(x) Повертає значення Ex Математичні
expm1(x) Повертає значення Ex мінус 1 Математичні
export Функції експорту, щоб їх можна було використовувати для імпорту в зовнішні модулі та інші скрипти
extends Розширює клас (успадковує) Класи
dir Встановлює або повертає значення атрибута dir елемента Елемент
fill() Заповнює елементи в масиві статичним значенням Масив
filter() Створює новий масив із кожним елементом у масиві, який пройшов перевірку Масив
find() Повертає значення першого елемента в масиві, який пройшов перевірку Масив
findIndex() Повертає індекс першого елемента в масиві, який пройшов перевірку Масив
floor() Повертає x, округлене до найближчого цілого числа Математичні
focus() Надає фокус елементу Елемент, Вікно
for Позначає блок інструкцій, які потрібно виконати, якщо умова виконується Інструкції
for ... in Позначає блок інструкцій, які потрібно виконати для кожного елемента об’єкта (або масиву) Інструкції
forEach() Викликає функцію для кожного елемента масиву Масив
forms Повертає колекцію всіх елементів <form> в документі Документ
forward() Завантажує наступну URL-адресу в списку історії Історія
frameЕлемент Повертає елемент <iframe>, у який вставляється поточне вікно Вікно
frames Повертає всі елементи <iframe> у поточному вікні Вікно
from() Створює масив з об’єкта Масив
fromCharCode() Перетворює значення Unicode на символи Рядок
fround() Повертає найближче (32-бітне одинарної точності) представлення числа з плаваючою точкою Математичні
fullscreenЕлемент Повертає поточний елемент, який відображається в повноекранному режимі Документ
fullscreenEnabled() Повертає логічне значення, яке вказує, чи можна переглядати документ у повноекранному режимі Документ
function Оголошує функцію Інструкції
geolocation Повертає об’єкт Geolocation, який можна використовувати для визначення місцезнаходження користувача Навігатор
getDate() Повертає день місяця (від 1 до 31) Дата
getDay() Повертає день тижня (від 0 до 6) Дата
getAttribute() Повертає вказане значення атрибута вузла елемента Елемент
getAttributeNode() Повертає вказаний вузол атрибута Елемент
getBoundingClientRect() Повертає розмір елемента та його положення відносно вікна перегляду Елемент
getComputedStyle() Отримує поточні обчислені стилі CSS, застосовані до елемента Вікно
getCurrentPosition() Повертає поточне положення пристрою Геолокація
getЕлементById() Повертає елемент, який має атрибут ID із вказаним значенням Документ
getЕлементsByClassName() Повертає NodeList, що містить усі елементи з указаним іменем класу Документ, Елемент
getЕлементsByName() Повертає NodeList, що містить усі елементи з указаним іменем класу Документ
getЕлементsByTagName() Повертає NodeList, що містить усі елементи з указаним іменем тегу Документ, Елемент
getFullYear() Повертає рік Дата
getHours() Повертає годину (від 0 до 23) Дата
getItem() Повертає значення вказаного імені ключа Сховище
getMilliseconds() Повертає мілісекунди (від 0 до 999) Дата
getMinutes() Повертає хвилини (від 0 до 59) Дата
getModifierState() Повертає масив, що містить цільові діапазони, на які вплине вставка/видалення MouseEvent
getMonth() Повертає місяць (від 0 до 11) Дата
getNamedItem() Повертає вказаний вузол атрибута з NamedNodeMap Атрибут
getSeconds() Повертає секунди (від 0 до 59) Дата
getSelection() Повертає об’єкт Selection, що представляє діапазон тексту, вибраного користувачем Вікно
getTargetRanges() Повертає масив, що містить цільові діапазони, на які вплине вставка/видалення InputEvent
getTime() Повертає кількість мілісекунд від опівночі 1 січня 1970 року та вказану дату Дата
getTimezoneOffset() Повертає різницю між часом UTC і місцевим часом у хвилинах Дата
getUTCDate() Повертає день місяця за всесвітнім часом (від 1 до 31) Дата
getUTCDay() Повертає день тижня за універсальним часом (від 0 до 6) Дата
getUTCFullYear() Повертає рік за всесвітнім часом Дата
getUTCHours() Повертає годину за універсальним часом (від 0 до 23) Дата
getUTCMilliseconds() Повертає мілісекунди відповідно до всесвітнього часу (від 0 до 999) Дата
getUTCMinutes() Повертає хвилини за універсальним часом (від 0 до 59) Дата
getUTCMonth() Повертає місяць за універсальним часом (від 0 до 11) Дата
getUTCSeconds() Повертає секунди відповідно до універсального часу (від 0 до 59) Дата
getYear() Застаріло. Натомість використовуйте метод getFullYear() Дата
global Перевіряє, чи встановлено модифікатор "g" RegExp
go() Завантажує певну URL-адресу зі списку історії Історія
group() Створює нову вбудовану групу в консолі. Це робить відступи наступних консольних повідомлень на додатковий рівень, доки не буде викликано console.groupEnd() Консоль
groupCollapsed() Створює нову вбудовану групу в консолі. Однак нова група створюється згорнутою. Користувачеві потрібно буде скористатися кнопкою розкриття, щоб розгорнути його Консоль
groupEnd() Вихід із поточної вбудованої групи в консолі Консоль
hasAttribute() Повертає true, якщо елемент має вказаний атрибут, інакше повертає false Елемент
hasAttributes() Повертає true, якщо елемент має будь-які атрибути, інакше повертає false Елемент
hasChildNodes() Повертає true, якщо елемент має дочірні вузли, інакше повертає false Елемент
hasFocus() Повертає логічне значення, яке вказує, чи має документ фокус Документ
hash Встановлює або повертає частину прив’язки (#) URL-адреси Локація
head Повертає елемент <head> документа Документ
height Повертає загальну висоту екрана Екран
history Повертає об’єкт History для вікна (Див. об’єкт History) Вікно
host Встановлює або повертає ім’я хоста та номер порту URL-адреси Локація
hostname Встановлює або повертає ім’я хосту URL-адреси Локація
href Встановлює або повертає повну URL-адресу Локація
id Встановлює або повертає значення атрибута id елемента Елемент
if ... else ... else if Позначає блок інструкцій, який буде виконано залежно від умови Інструкції
ignoreCase Перевіряє, чи встановлено модифікатор "i" RegExp
images Повертає колекцію всіх елементів <img> в документі Документ
implementation Повертає об’єкт DOMImplementation, який обробляє цей документ Документ
import Імпорт функцій, експортованих із зовнішнього модуля, та іншого скрипту
importNode() Імпортує вузол з іншого документа Документ
in Повертає true, якщо вказана властивість є у вказаному об’єкті, інакше – false Оператори
includes() Перевірте, чи містить масив вказаний елемент Масив, Рядок
indexOf() Пошук елемента в масиві та повернення його позиції Масив, Рядок
Infinity Числове значення, яке представляє додатну/негативну нескінченність Глобальні
info() Виводить на консоль інформаційне повідомлення Консоль
innerHeight Повертає висоту області вмісту вікна (окна перегляду), включаючи смуги прокручування Вікно
innerHTML Встановлює або повертає вміст елемента Елемент
innerText Встановлює або повертає текстовий вміст вузла та його нащадків Елемент
innerWidth Повертає ширину області вмісту вікна (окна перегляду), включаючи смуги прокручування Вікно
inputEncoding Повертає кодування, набір символів, використаний для документа Документ
inputType Повертає тип зміни (тобто "вставлення" або "видалення") InputEvent
insertAdjacentЕлемент() Вставляє елемент HTML у вказану позицію відносно поточного елемента Елемент
insertAdjacentHTML() Вставляє текст у форматі HTML у вказану позицію відносно поточного елемента Елемент
insertAdjacentText() Вставляє текст у вказану позицію відносно поточного елемента Елемент
insertBefore() Вставляє новий дочірній вузол перед вказаним існуючим дочірнім вузлом Елемент
instanceof Повертає true, якщо вказаний об’єкт є екземпляром зазначеного об’єкта Оператори
isArray() Перевіряє, чи є об’єкт масивом Масив
isComposing Повертає, чи є стан події створенням чи ні InputEvent, KeyboardEvent
isContentEditable Повертає true, якщо вміст елемента можна редагувати, інакше повертає false Елемент
isDefaultNamespace() Повертає true, якщо вказаний простір імен URI є типовим, інакше повертає false Елемент
isEqualNode() Перевіряє рівність двох елементів Елемент
isFinite() Визначає, чи є значення кінцевим допустимим числом Глобальні, Число
isId Повертає true, якщо атрибут має тип Id, інакше повертає false Атрибут
isInteger() Перевіряє, чи є значення цілим числом Число
isNaN() Визначає, чи є значення недопустимим числом Глобальні, Число
isSafeInteger() Перевіряє, чи є значення безпечним цілим числом Число
isSameNode() Перевіряє, чи є два елементи однаковим вузлом Елемент
isSupported() Повертає true, якщо вказана функція підтримується елементом Елемент
isTrusted Повертає, чи є подія довіреною Подія
item() Повертає вузол атрибута за вказаним індексом у NamedNodeMap Атрибут, HTMLCollection
join() Об’єднує всі елементи масиву в рядок Масив
key Повертає значення ключа, представленого подією KeyboardEvent, StorageEvent
key() Повертає назву n-го ключа в сховищі Сховище
keyCode Повертає код символу Unicode для клавіші, яка викликала подію onkeypress, або код клавіші Unicode для клавіші, яка викликала подію onkeydown або onkeyup KeyboardEvent
keys() Повертає об’єкт ітерації масиву, що містить ключі вихідного масиву Масив
lang Встановлює або повертає значення атрибута lang елемента Елемент
language Повертає мову браузера Навігатор
lastChild Повертає останній дочірній вузол елемента Елемент
lastЕлементChild Повертає останній дочірній елемент елемента Елемент
lastIndex Визначає індекс, з якого починається наступний збіг RegExp
lastIndexOf() Пошук елемента в масиві, починаючи з кінця, і повертає його позицію Масив, Рядок
lastModified Повертає дату й час останньої зміни документа Документ
length Встановлює або повертає кількість елементів у масиві Масив, Атрибут, Історія, HTMLCollection, Вікно, Сховище
lengthComputable Повертає, чи можна обчислити довжину прогресу ProgressEvent
let Оголошує змінну в дужках {} області видимості Інструкції
links Повертає колекцію всіх елементів <a> та <area> в документі, які мають атрибут href Документ
LN2 Повертає натуральний логарифм 2 (приблизно 0,693) Математичні
LN10 Повертає натуральний логарифм 10 (приблизно 2,302) Математичні
loaded Повертає обсяг завантаженої роботи ProgressEvent
localeCompare() Порівнює два рядки в поточній локалі Рядок
localStorage Дозволяє зберігати пари ключ/значення у веббраузері. Зберігає дані без терміну дії Вікно
location Повертає розташування клавіші на клавіатурі чи пристрої KeyboardEvent
location Повертає об’єкт Location для вікна (Див. об’єкт Location) Вікно
log() Повертає натуральний логарифм числа Математичні, Консоль
log10() Повертає логарифм числа за основою 10 Математичні
log1p() Повертає натуральний логарифм 1 + число Математичні
log2() Повертає логарифм числа за основою 2 Математичні
LOG2E Повертає логарифм E за основою 2 (приблизно 1,442) Математичні
LOG10E Повертає логарифм E за основою 10 (приблизно 0,434) Математичні
map() Створює новий масив із результатом виклику функції для кожного елемента масиву Масив
match() Шукає в рядку збіг із регулярним виразом і повертає збіги Рядок
matches() Повертає логічне значення, яке вказує, чи відповідає елемент певному CSS-селектору чи ні Елемент
matchMedia() Повертає об’єкт MediaQueryList, який представляє вказаний рядок медіа-запиту CSS Вікно
max() Повертає число з найбільшим значенням Математичні
MAX_VALUE Повертає найбільше число, можливе в JavaScript Число
message Встановлює або повертає повідомлення про помилку (рядок) Error
metaKey Повертає, чи дійсно була натиснута клавіша "META" під час ініціювання події MouseEvent, KeyboardEvent, TouchEvent
min() Повертає число з найменшим значенням Математичні
multiline Перевіряє, чи встановлено модифікатор "m" RegExp
MIN_VALUE Повертає найменше число, можливе в JavaScript Число
moveBy() Переміщує вікно відносно його поточного положення Вікно
moveTo() Переміщує вікно у вказане положення Вікно
MovementX Повертає горизонтальну координату вказівника миші відносно положення останньої події переміщення миші MouseEvent
MovementY Повертає вертикальну координату вказівника миші відносно позиції останньої події переміщення миші MouseEvent
name Встановлює або повертає назву помилки Error, Атрибут, Вікно
namedItem() Повертає елемент із вказаним ідентифікатором або назвою в HTMLCollection HTMLCollection
namespaceURI Повертає URI простору імен елемента Елемент
NaN Значення "Not-a-Number" Глобальні, Число
navigator Повертає об’єкт Navigator для вікна (Див. об’єкт Navigator) Вікно
NEGATIVE_INFINITY Представляє негативну нескінченність (повертається при переповненні) Число
new Створює екземпляр конструктора
newURL Повертає URL-адресу документа після зміни хешу HasChangeEvent
newValue Повертає нове значення зміненого елемента зберігання StorageEvent
nextSibling Повертає наступний вузол на тому самому рівні дерева вузлів Елемент
nextЕлементSibling Повертає наступний елемент на тому самому рівні дерева вузлів Елемент
nodeName Повертає назву вузла Елемент
nodeType Повертає тип вузла Елемент
nodeValue Встановлює або повертає значення вузла Елемент
normalize() Видаляє порожні текстові вузли та об’єднує сусідні вузли Документ, Елемент
normalizeDocument() Видаляє порожні текстові вузли та об’єднує сусідні вузли Документ
now() Повертає кількість мілісекунд з опівночі 1 січня 1970 року Дата
Number() Перетворює значення об’єкта на число Глобальні
offsetHeight Повертає висоту елемента, включаючи відступ, рамку та смугу прокрутки Елемент
offsetWidth Повертає ширину елемента, включаючи відступ, рамку та смугу прокрутки Елемент
offsetLeft Повертає положення горизонтального зсуву елемента Елемент
offsetParent Повертає контейнер зсуву елемента Елемент
offsetTop Повертає положення елемента по вертикалі Елемент
offsetX Повертає горизонтальну координату вказівника миші відносно положення краю цільового елемента MouseEvent
offsetY Повертає вертикальну координату вказівника миші відносно положення краю цільового елемента MouseEvent
oldURL Повертає URL-адресу документа до зміни хешу HasChangeEvent
oldValue Повертає старе значення зміненого елемента зберігання StorageEvent
onabort Подія виникає, коли завантаження носія переривається UiEvent, Подія
onafterprint Подія виникає, коли починається друк сторінки або якщо діалогове вікно друку було закрито Подія
onanimationend Подія виникає після завершення анімації CSS AnimationEvent
onanimationiteration Подія виникає, коли CSS-анімація повторюється AnimationEvent
onanimationstart Подія виникає, коли починається CSS-анімація AnimationEvent
onbeforeprint Подія виникає, коли сторінку збираються надрукувати Подія
onbeforeunload Подія відбувається перед тим, як документ буде вивантажено UiEvent, Подія
onblur Подія виникає, коли елемент втрачає фокус FocusEvent
oncanplay Подія виникає, коли браузер може розпочати відтворення медіафайлу (коли він достатньо буферизований для початку) Подія
oncanplaythrough Подія виникає, коли браузер може відтворювати медіа без зупинки для буферизації Подія
onchange Подія виникає, коли змінюється вміст елемента форми, виділення або позначений стан (для <input>, <select> та <textarea>) Подія
onclick Подія виникає, коли користувач натискає на елемент MouseEvent
oncontextmenu Подія виникає, коли користувач клацає елемент правою кнопкою миші, щоб відкрити контекстне меню MouseEvent
oncopy Подія виникає, коли користувач копіює вміст елемента ClipboardEvent
oncut Подія виникає, коли користувач вирізає вміст елемента ClipboardEvent
ondblclick Подія виникає, коли користувач двічі клацає елемент MouseEvent
ondrag Подія виникає, коли елемент перетягується DragEvent
ondragend Подія виникає, коли користувач завершує перетягування елемента DragEvent
ondragenter Подія виникає, коли перетягнутий елемент потрапляє в ціль скидання DragEvent
ondragleave Подія виникає, коли перетягнутий елемент залишає ціль скидання DragEvent
ondragover Подія виникає, коли перетягнутий елемент перебуває над цільовим скиданням DragEvent
ondragstart Подія виникає, коли користувач починає перетягувати елемент DragEvent
ondrop Подія виникає, коли перетягнутий елемент скидається на ціль скидання DragEvent
ondurationchange Подія виникає, коли змінюється тривалість медіа Подія
onemptied Подія виникає, коли стається щось погане, і медіафайл раптово стає недоступним (наприклад, раптово відключається)  
onended Подія відбувається, коли медіафайли досягають кінця (корисно для повідомлень на зразок "дякую за прослуховування") Подія
onerror Подія виникає, коли під час завантаження зовнішнього файлу виникає помилка ProgressEvent, UiEvent, Подія
onfocus Подія виникає, коли елемент отримує фокус FocusEvent
onfocusin Подія виникає, коли елемент збирається отримати фокус FocusEvent
onfocusout Подія виникає, коли елемент збирається втратити фокус FocusEvent
onfullscreenchange Подія виникає, коли елемент відображається в повноекранному режимі Подія
onfullscreenerror Подія виникає, коли елемент не можна відобразити в повноекранному режимі Подія
onhashchange Подія виникає, коли відбулися зміни до прив’язки URL-адреси HashChangeEvent
oninput Подія виникає, коли користувач вводить елемент InputEvent, Подія
oninvalid Подія виникає, коли елемент недійсний Подія
onkeydown Подія виникає, коли користувач натискає клавішу KeyboardEvent
onkeypress Подія виникає, коли користувач натискає клавішу KeyboardEvent
onkeyup Подія виникає, коли користувач відпускає клавішу KeyboardEvent
onLine Визначає, чи браузер онлайн Навігатор
onload Подія виникає, коли об’єкт завантажується UiEvent, Подія
onloadeddata Подія виникає під час завантаження медіаданих Подія
onloadedmetadata Подія виникає, коли завантажуються метадані (наприклад, розміри та тривалість) Подія
onloadstart Подія виникає, коли браузер починає шукати вказаний носій ProgressEvent
onmessage Подія виникає, коли повідомлення надходить через джерело події Подія
onmousedown Подія виникає, коли користувач натискає кнопку миші над елементом MouseEvent
onmouseenter Подія виникає, коли вказівник переміщується на елемент MouseEvent
onmouseleave Подія виникає, коли вказівник переміщується з елемента MouseEvent
onmousemove Подія виникає, коли вказівник рухається, коли він знаходиться над елементом MouseEvent
onmouseover Подія відбувається, коли вказівник переміщується на елемент або на одного з його дочірніх елементів MouseEvent
onmouseout Подія виникає, коли користувач переміщує вказівник миші з елемента або з одного з його дочірніх елементів MouseEvent
onmouseup Подія виникає, коли користувач відпускає кнопку миші над елементом MouseEvent
onmousewheel Застаріло. Натомість використовуйте подію wheel WheelEvent
onoffline Подія виникає, коли браузер починає працювати в автономному режимі Подія
ononline Подія виникає, коли браузер починає працювати онлайн Подія
onopen Подія виникає, коли відкривається з’єднання з джерелом події Подія
onpagehide Подія виникає, коли користувач переходить із веб-сторінки PageTransitionEvent
onpageshow Подія виникає, коли користувач переходить на веб-сторінку PageTransitionEvent
onpaste Подія виникає, коли користувач вставляє певний вміст в елемент ClipboardEvent
onpause Подія виникає, коли медіа призупинено користувачем або програмно Подія
onplay Подія виникає, коли мультимедійний файл запущено або більше не призупинено Подія
onplaying Подія виникає, коли медіа відтворюється після призупинення або зупинки для буферизації Подія
onpopstate Подія виникає, коли змінюється історія вікна PopStateEvent
onprogress Подія виникає, коли браузер перебуває в процесі отримання медіаданих (завантаження медіаданих) Подія
onratechange Подія виникає, коли змінюється швидкість відтворення носія Подія
onresize Подія виникає, коли змінюється розмір перегляду документа UiEvent, Подія
onreset Подія виникає під час скидання форми Подія
onscroll Подія виникає, коли смуга прокручування елемента прокручується UiEvent, Подія
onsearch Подія виникає, коли користувач пише щось у полі пошуку (для <input="search">) Подія
onseeked Подія виникає, коли користувач завершує перехід/перехід до нової позиції в медіа Подія
onseeking Подія виникає, коли користувач починає переміщатися/переходити на нову позицію в медіа Подія
onselect Подія виникає після того, як користувач вибирає певний текст (для <input> та <textarea>) UiEvent, Подія
onshow Подія виникає, коли елемент <menu> відображається як контекстне меню Подія
onstalled Подія виникає, коли браузер намагається отримати медіадані, але дані недоступні Подія
onstorage Подія виникає, коли оновлюється область веб-сховища StorageEvent
onsubmit Подія виникає, коли надсилається форма Подія
onsuspend Подія виникає, коли браузер навмисно не отримує медіадані Подія
ontimeupdate Подія виникає, коли позиція відтворення змінюється (наприклад, коли користувач швидко перемотує вперед до іншої точки медіа) Подія
ontoggle Подія виникає, коли користувач відкриває або закриває елемент <details> Подія
ontouchcancel Подія відбувається, коли дотик переривається TouchEvent
ontouchend Подія виникає, коли палець прибирається з сенсорного екрана TouchEvent
ontouchmove Подія відбувається, коли пальцем проводять по екрану TouchEvent
ontouchstart Подія відбувається, коли палець доторкається до сенсорного екрана TouchEvent
ontransitionend Подія виникає після завершення переходу CSS TransitionEvent
onunload Подія відбувається, коли сторінка вивантажується (для <body>) UiEvent, Подія
onvolumechange Подія виникає, коли змінюється гучність медіафайлу (включаючи налаштування гучності на "mute") Подія
onwaiting Подія виникає, коли медіа призупинено, але очікується відновлення (наприклад, коли медіа призупиняється для буферизації додаткових даних) Подія
onwheel Подія виникає, коли коліщатко миші обертається вгору або вниз над елементом WheelEvent
open() Відкриває вихідний потік HTML для збирання вихідних даних document.write() Документ, Вікно
opener Повертає посилання на вікно, яке створило вікно Вікно
origin Повертає протокол, ім’я хоста та номер порту URL-адреси Локація
outerHeight Повертає висоту вікна браузера, включаючи панелі інструментів/смуги прокручування Вікно
outerHTML Встановлює або повертає зовнішній вміст елемента Елемент
outerText Встановлює або повертає текстовий зовнішній вміст вузла та його нащадків Елемент
outerWidth Повертає ширину вікна браузера, включаючи панелі інструментів/смуги прокручування Вікно
ownerДокумент Повертає кореневий елемент (об’єкт документа) для елемента Елемент
pageX Повертає горизонтальну координату вказівника миші щодо документа під час ініціювання події миші MouseEvent
pageXOffset Повертає кількість пікселів, у яких поточний документ було прокручено (горизонтально) з верхнього лівого кута вікна Вікно
pageY Повертає вертикальну координату вказівника миші відносно документа під час ініціювання події миші MouseEvent
pageYOffset Повертає пікселі, на які поточний документ було прокручено (вертикально) з верхнього лівого кута вікна Вікно
parent Повертає батьківське вікно поточного вікна Вікно
parentNode Повертає батьківський вузол елемента Елемент
parentЕлемент Повертає вузол батьківського елемента елемента Елемент
parse() Аналізує рядок дати та повертає кількість мілісекунд з 1 січня 1970 року Дата, JSON
parseFloat() Розбирає рядок і повертає число з плаваючою комою Глобальні
parseInt() Розбирає рядок і повертає ціле число Глобальні
pathname Встановлює або повертає назву шляху до URL-адреси Локація
persisted Повертає, чи було веб-сторінку кешовано браузером PageTransitionEvent
PI Повертає PI (прибл. 3.14) Математичні
pixelDepth Повертає роздільну здатність кольорів (у бітах на піксель) екрана Екран
platform Повертає, для якої платформи скомпільовано браузер Навігатор
pop() Вилучає останній елемент масиву та повертає цей елемент Масив
port Встановлює або повертає номер порту URL-адреси Локація
position Повертає позицію відповідного пристрою в заданий момент часу Геолокація
positionError Повертає причину помилки під час використання пристрою геолокації Геолокація
positionOptions Описує об’єкт, що містить властивості опції, які потрібно передати як параметр Geolocation.getCurrentPosition() та Geolocation.watchPosition() Геолокація
POSITIVE_INFINITY Представляє нескінченність (повертається при переповненні) Число
preventDefault() Скасовує подію, якщо її можна скасувати, тобто дія за умовчанням, яка належить до події, не виконуватиметься Подія
print() Друкує вміст поточного вікна Вікно
product Повертає назву рушія браузера Навігатор
propertyName Повертає назву властивості CSS, пов’язаної з анімацією або переходом AnimationEvent, TransitionEvent
protocol Встановлює або повертає протокол URL-адреси Локація
prototype Дозволяє додавати властивості та методи до об’єкта Array Масив, Булеві, Дата
pseudoElement Повертає назву псевдоелемента анімації або переходу AnimationEvent, TransitionEvent
push() Додає нові елементи в кінець масиву та повертає нову довжину Масив
querySelector() Повертає перший елемент, який відповідає вказаному селектору(ам) CSS у документі Документ, Елемент
querySelectorAll() Повертає статичний NodeList, що містить усі елементи, які відповідають указаному селектору(ам) CSS у документі Документ, Елемент
random() Повертає випадкове число від 0 до 1 Математичні
readyState Повертає статус (завантаження) документа Документ
reduce() Зменшення значень масиву до одного значення (зліва направо) Масив
reduceRight() Зменшення значень масиву до одного значення (справа наліво) Масив
referrer Повертає URL-адресу документа, який завантажив поточний документ Документ
region MouseEvent
reload() Перезавантажує поточний документ Локація
remove() Видаляє елемент із DOM Елемент
removeAttribute() Вилучає вказаний атрибут з елемента Елемент
removeAttributeNode() Вилучає вказаний вузол атрибута та повертає видалений вузол Елемент
removeChild() Видаляє дочірній вузол з елемента Елемент
removeEventListener() Видаляє обробник події, який було приєднано за допомогою методу addEventListener() Елемент
removeItem() Вилучає цей ключ із сховища Сховище
repeat Повертає, чи утримується клавіша багаторазово чи ні KeyboardEvent
repeat() Повертає новий рядок із заданою кількістю копій існуючого рядка Рядок
replace() Шукає в рядку вказане значення або регулярний вираз і повертає новий рядок, де вказані значення замінено Рядок, Локація
replaceChild() Замінює дочірній вузол в елементі Елемент
requestAnimationFrame() Запитує браузер викликати функцію для оновлення анімації перед наступним перефарбуванням Вікно
requestFullscreen() Показує елемент у повноекранному режимі Елемент
resizeBy() Змінює розмір вікна на вказані пікселі Вікно
resizeTo() Змінює розмір вікна до заданої ширини та висоти Вікно
return Зупиняє виконання функції та повертає значення з цієї функції Інструкції
reverse() Змінює порядок елементів у масиві на протилежний Масив
round() Округлює x до найближчого цілого числа Математичні
pow() Повертає значення x в степені y Математичні
previousSibling Повертає попередній вузол на тому самому рівні дерева вузлів Елемент
previousElementSibling Повертає попередній елемент на тому самому рівні дерева вузлів Елемент
prompt() Відображає діалогове вікно, яке пропонує відвідувачу ввести дані Вікно
prototype Дозволяє додавати властивості та методи до об’єкта Число
relatedTarget Повертає елемент, пов’язаний з елементом, який ініціював подію миші MouseEvent, FocusEvent
removeEventListener() Видаляє обробник подій із документа (який долучено за допомогою методу addEventListener()) Документ
removeNamedItem() Видаляє вказаний вузол атрибута Атрибут
renameNode() Перейменовує вказаний вузол Документ
screen Повертає об’єкт Screen для вікна (Див. об’єкт Screen) Вікно
screenLeft Повертає горизонтальну координату вікна відносно екрана Вікно
screenTop Повертає вертикальну координату вікна відносно екрана Вікно
screenX Повертає горизонтальну координату вікна/вказівника миші відносно екрана Вікно, MouseEvent
screenY Повертає вертикальну координату вікна/вказівника миші відносно екрана Вікно, MouseEvent
scripts Повертає колекцію <script> елементи в документі Документ
scroll() Застаріло. Цей метод було замінено методом scrollTo(). Вікно
scrollBy() Прокручує документ на вказану кількість пікселів Вікно
scrollHeight Повертає всю висоту елемента, включаючи відступи Елемент
scrollIntoView() Прокручує вказаний елемент у видиму область вікна браузера Елемент
scrollLeft Встановлює або повертає кількість пікселів, на яку вміст елемента прокручується горизонтально Елемент
scrollTo() Прокручує документ до вказаних координат Вікно
scrollTop Встановлює або повертає кількість пікселів, на яку вміст елемента прокручується вертикально Елемент
scrollWidth Повертає всю ширину елемента, включаючи відступи Елемент
scrollX Псевдонім pageXOffset Вікно
scrollY Псевдонім pageYOffset Вікно
search Встановлює або повертає частину рядка запиту URL-адреси Локація
search() Шукає в рядку вказане значення або регулярний вираз і повертає позицію збігу Рядок
self Повертає поточне вікно Вікно
sessionStorage Дозволяє зберігати пари ключ/значення у веббраузері. Зберігає дані для одного сеансу Вікно
setAttribute() Встановлює або змінює вказаний атрибут на вказане значення Елемент
setAttributeNode() Встановлює або змінює вказаний вузол атрибута Елемент
setDate() Встановлює день місяця для об’єкта дати Дата
setFullYear() Встановлює рік для об’єкта дати Дата
setHours() Встановлює годину об’єкта дати Дата
setInterval() Викликає функцію або обчислює вираз через задані проміжки часу (у мілісекундах) Вікно
setItem() Додає цей ключ до сховища або оновлює значення цього ключа, якщо він уже існує Сховище
setMilliseconds() Встановлює мілісекунди для об’єкта дати Дата
setMinutes() Установіть хвилини для об’єкта дати Дата
setMonth() Встановлює місяць для об’єкта дати Дата
setNamedItem() Встановлює вказаний вузол атрибута (за назвою) Атрибут
setSeconds() Встановлює секунди для об’єкта дати Дата
setTime() Встановлює дату на вказану кількість мілісекунд після/до 1 січня 1970 року Дата
setTimeout() Викликає функцію або обчислює вираз через задану кількість мілісекунд Вікно
setUTCDate() Встановлює день місяця об’єкта дати відповідно до всесвітнього часу Дата
setUTCFullYear() Встановлює рік об’єкта дати відповідно до всесвітнього часу Дата
setUTCHours() Встановлює годину об’єкта дати відповідно до всесвітнього часу Дата
setUTCMilliseconds() Встановлює мілісекунди об’єкта дати відповідно до всесвітнього часу Дата
setUTCMinutes() Встановлює хвилини об’єкта дати відповідно до всесвітнього часу Дата
setUTCMonth() Встановлює місяць для об’єкта дати відповідно до всесвітнього часу Дата
setUTCSeconds() Установіть секунди об’єкта дати відповідно до всесвітнього часу Дата
setYear() Застаріло. Натомість використовуйте метод setFullYear() Дата
shift() Вилучає перший елемент масиву та повертає цей елемент Масив
shiftKey Повертає, чи "SHIFT" була натиснута клавіша під час ініціювання події MouseEvent, KeyboardEvent, TouchEvent
sign(x) Повертає знак числа (перевіряє, додатне, від’ємне чи нульове) Математичні
sin() Повертає синус x (x у радіанах) Математичні
sinh() Повертає гіперболічний синус x Математичні
slice() Вибирає частину масиву та повертає новий масив Масив, Рядок
some() Перевіряє, чи пройшов тест будь-який з елементів у масиві Масив
sort() Сортує елементи масиву Масив
source Повертає текст шаблону RegExp RegExp
specified Повертає true, якщо атрибут було вказано, інакше повертає false Атрибут
splice() Додає/Вилучає елементи з масиву Масив
split() Розділяє рядок на масив підрядків Рядок
static Визначає статичний метод для класу Класи
startsWith() Перевіряє, чи починається рядок із зазначених символів Рядок
state Повертає об’єкт, що містить копію записів історії PopStateEvent
String() Перетворює значення об’єкта на рядок Глобальні
stop() Зупиняє завантаження вікна Вікно
stopImmediatePropagation() Запобігає виклику інших слухачів цієї події Подія
stopPropagation() Запобігає подальшому поширенню події під час потоку подій Подія
stringify() Перетворення об’єкта JavaScript на рядок JSON JSON
sqrt() Повертає квадратний корінь із x Математичні
SQRT1_2 Повертає квадратний корінь із 1/2 (приблизно 0,707) Математичні
SQRT2 Повертає квадратний корінь з 2 (приблизно 1,414) Математичні
status Встановлює або повертає текст у рядку стану вікна Вікно
strictErrorChecking Встановлює або повертає, чи перевірка помилок застосовується чи ні Документ
storageArea Повертає об’єкт, що представляє уражений об’єкт зберігання StorageEvent
style Встановлює або повертає значення атрибута style елемента Елемент
substr() Витягує символи з рядка, починаючи з указаної початкової позиції та до вказаної кількості символів Рядок
substring() Витягує символи з рядка між двома вказаними індексами Рядок
super Відноситься до батьківського класу Класи
switch Позначає блок інструкцій, які потрібно виконати залежно від різних випадків Інструкції
table() Відображає табличні дані у вигляді таблиці Консоль
tabIndex Встановлює або повертає значення атрибута tabindex елемента Елемент
tagName Повертає назву тегу елемента Елемент
tan() Повертає тангенс кута Математичні
tanh() Повертає гіперболічний тангенс числа Математичні
target Повертає елемент, який ініціював подію Подія
targetTouches Повертає список усіх об’єктів дотику, які контактують із поверхнею та де сталася подія touchstart на тому ж цільовому елементі, що й поточний цільовий елемент TouchEvent
test() Тести на збіг у рядку. Повертає true або false RegExp
textContent Встановлює або повертає текстовий вміст вузла та його нащадків Елемент
this Посилається на об’єкт, якому він належить
throw Викидає (генерує) помилку Інструкції
time() Запускає таймер (може відстежувати, скільки часу триває операція) Консоль
timeEnd() Зупиняє таймер, який раніше запустив console.time() Консоль
timeStamp Повертає час (у мілісекундах відносно епохи), коли було створено подію Подія
title Встановлює або повертає назву документа Документ, Елемент
toDateString() Перетворює частину дати об’єкта Date на читабельний рядок Дата
toGMTString() Застаріло. Натомість використовуйте метод toUTCString() Дата
toExponential() Перетворює число в експоненціальний запис Число
toFixed(x) Форматує число з х цифрами після коми Число
toJSON() Повертає дату як рядок у форматі JSON Дата
toISOString() Повертає дату як рядок, використовуючи стандарт ISO Дата
toLocaleDateString() Повертає частину дати об’єкта Date у вигляді рядка, використовуючи угоди про мову Дата
toLocaleLowerCase() Перетворює рядок на малі літери відповідно до локалі хоста Рядок
toLocaleString() Перетворює об’єкт Date на рядок, використовуючи угоди про мову Дата
toLocaleTimeString() Повертає часову частину об’єкта Date у вигляді рядка, використовуючи угоди про мову Дата
toLocaleUpperCase() Перетворює рядок на великі літери відповідно до локалі хоста Рядок
toLowerCase() Перетворює рядок на малі літери Рядок
top Повертає найвище вікно браузера Вікно
toPrecision(x) Форматує число до довжини x Число
toString() Перетворює масив на рядок і повертає результат Масив, Булеві, Дата, Число, RegExp, Рядок, Елемент
total Повертає загальний обсяг роботи, який буде завантажено ProgressEvent
toTimeString() Перетворює часову частину об’єкта Date на рядок Дата
touches Повертає список усіх об’єктів дотику, які зараз контактують із поверхнею TouchEvent
toUpperCase() Перетворює рядок на великі літери Рядок
toUTCString() Перетворює об’єкт Date на рядок відповідно до всесвітнього часу Дата
trace() Виводить трасування стека на консоль Консоль
transitionend Подія виникає після завершення переходу CSS TransitionEvent
trim() Видаляє пробіли з обох кінців рядка Рядок
trunc() Повертає цілу частину числа (x) Математичні
try ... catch ... finally Позначає блок операторів, який буде виконано, коли виникає помилка в блоці try, і реалізує обробку помилок Інструкції
type Повертає назву події Подія
typeof Повертає тип змінної, об’єкта, функції або виразу Оператори
undefined Вказує на те, що змінній не присвоєно значення Глобальні
unescape() Застаріло у версії 1.5. Натомість використовуйте decodeURI() або decodeURIComponent() Глобальні
unshift() Додає нові елементи на початок масиву та повертає нову довжину Масив
url Повертає URL-адресу документа зміненого елемента StorageEvent
URL Повертає повну URL-адресу документа HTML Документ
userAgent Повертає заголовок агента користувача, надісланий браузером на сервер Навігатор
UTC() Повертає кількість мілісекунд у даті з півночі 1 січня 1970 року за часом UTC Дата
value Встановлює або повертає значення атрибута Атрибут
valueOf() Повертає первинне значення масиву Масив, Булеві, Дата, Число, Рядок
var Оголошує змінну Інструкції
warn() Виводить попереджувальне повідомлення на консоль Консоль
watchPosition() Повертає значення ідентифікатора спостереження, яке потім можна використати для скасування реєстрації обробника, передавши його в метод Geolocation.clearWatch() Геолокація
which Повертає кнопку миші, яку було натиснуто під час ініціювання події миші MouseEvent, KeyboardEvent
width Повертає загальну ширину екрана Екран
view Повертає посилання на об’єкт Window, де сталася подія UiEvent
void Обчислює вираз і повертає undefined Оператори
while Позначає блок інструкцій для виконання, поки умова виконується Інструкції
write() Записує HTML-вирази або код JavaScript у документ Документ
writeln() Те саме, що write(), але додає символ нового рядка після кожної інструкції Документ
yield Призупиняє та відновлює функцію генератора Оператори

JavaScript Підручник

Відвідайте JavaScript підручник » на нашому сайті W3Schools українською.