НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En Es De

C Оператори


Оператори

Оператори використовуються для виконання операцій над змінними та значеннями.

У прикладі нижче ми використовуємо оператор + для складання двох значень:

Приклад

int myNum = 100 + 50;
Спробуйте самі »

Хоча оператор + часто використовується для додавання двох значень, як у наведеному вище прикладі, його також можна використовувати для додавання змінної та значення або змінної та іншої змінної:

Приклад

int sum1 = 100 + 50;        // 150 (100 + 50)
int sum2 = sum1 + 250;      // 400 (150 + 250)
int sum3 = sum2 + sum2;     // 800 (400 + 400)
Спробуйте самі »

Мова C поділяє оператори на такі групи:

  • Арифметичні оператори
  • Оператори присвоєння
  • Оператори порівняння
  • Логічні оператори
  • Побітові оператори

Арифметичні оператори

Арифметичні оператори використовуються для виконання типових математичних операцій.

Оператор Назва Опис Приклад Спробуй
+ Додавання Додає два значення x + y Спробуй »
- Віднімання Віднімає одне значення від іншого x - y Спробуй »
* Множення Множить два значення x * y Спробуй »
/ Ділення Ділить одне значення на інше x / y Спробуй »
% Модуль Повертає залишок від ділення x % y Спробуй »
++ Інкремент (Збільшення) Збільшує значення змінної на 1 ++x Спробуй »
-- Декремент (Зменшення) Зменшує значення змінної на 1 --x Спробуй »

Оператори присвоєння

Оператори присвоєння використовуються для присвоєння значень змінним.

У прикладі нижче ми використовуємо оператор присвоєння (=), щоб призначити значення 10 змінній, що викликана x:

Приклад

int x = 10;
Спробуйте самі »

Оператор присвоєння додавання (+=) додає значення до змінної:

Приклад

int x = 10;
x += 5;
Спробуйте самі »

Список усіх операторів присвоювання:

Оператор Приклад Такий же, як Спробуй
= x = 5 x = 5 Спробуй »
+= x += 3 x = x + 3 Спробуй »
-= x -= 3 x = x - 3 Спробуй »
*= x *= 3 x = x * 3 Спробуй »
/= x /= 3 x = x / 3 Спробуй »
%= x %= 3 x = x % 3 Спробуй »
&= x &= 3 x = x & 3 Спробуй »
|= x |= 3 x = x | 3 Спробуй »
^= x ^= 3 x = x ^ 3 Спробуй »
>>= x >>= 3 x = x >> 3 Спробуй »
<<= x <<= 3 x = x << 3 Спробуй »

Оператори порівняння

Оператори порівняння використовуються для порівняння двох значень (або змінних). Це важливо в програмуванні, тому що це допомагає нам знаходити відповіді та приймати рішення.

Повернене значення порівняння — 1 або 0, що означає true (1) або false (0). Ці значення відомі як Логічні значення, і ви дізнаєтесь про них більше в розділах Логічні значення та розділі If..Else.

У наступному прикладі ми використовуємо оператор більше ніж (>), щоб дізнатися, чи 5 більше за 3:

Приклад

int x = 5;
int y = 3;
printf("%d", x > y); // поверне 1 (true), оскільки 5 більше за 3
Спробуйте самі »

Список усіх операторів порівняння:

Оператор Назва Приклад Спробуй
== Дорівнює x == y Спробуй »
!= Not equal x != y Спробуй »
> Більше, ніж x > y Спробуй »
< Менше, ніж x < y Спробуй »
>= Більше, ніж або дорівнює x >= y Спробуй »
<= Менше, ніж або дорівнює x <= y Спробуй »

Логічні оператори

Ви також можете перевірити значення true чи false за допомогою логічних операторів.

Логічні оператори використовуються для визначення логіки між змінними або значеннями:

Оператор Назва Опис Приклад Спробуй
&&  Логічне and Повертає true, якщо обидва твердження true x < 5 &&  x < 10 Спробуй »
||  Логічне or Повертає true, якщо одне з тверджень є true x < 5 || x < 4 Спробуй »
! Логічне not Перевертає результат, повертає false, якщо результат true !(x < 5 && x < 10) Спробуй »

Оператор Sizeof

Обсяг пам’яті (у байтах) типу даних або змінної можна знайти за допомогою оператора sizeof:

Приклад

int myInt;
float myFloat;
double myDouble;
char myChar;

printf("%lu\n", sizeof(myInt));
printf("%lu\n", sizeof(myFloat));
printf("%lu\n", sizeof(myDouble));
printf("%lu\n", sizeof(myChar));
Спробуйте самі »

Зауважте, що для друку результату ми використовуємо специфікатор формату %lu замість %d. Це тому, що компілятор очікує, що оператор sizeof повертатиме long unsigned int (%lu), а не int (%d). На деяких комп’ютерах він може працювати з %d, але використовувати його безпечніше %lu.


C Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Заповніть порожні поля, щоб помножити 10 на 5, і надрукуйте результат:

int x = 10;
int y = 5;
printf("", x  y);