НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C#. Уроки W3Schools українською для початківців

En Es De

C# Типи даних


C# Типи даних

Як пояснювалося в розділі про змінні, змінна в C# повинна мати певний тип даних:

Приклад

int myNum = 5;               // Ціле число
double myDoubleNum = 5.99D;  // Число з плаваючою комою
char myLetter = 'D';         // Символ
bool myBool = true;          // Булеве
string myText = "Hello";     // Рядок

Спробуйте самі »

Тип даних визначає розмір і тип значень змінних.

Важливо використовувати коректний тип даних для відповідної змінної; щоб уникнути помилок, заощадити час і пам’ять, але це також зробить ваш код більш зручним для обслуговування та читанням. Найпоширеніші типи даних:

Тип даних Розмір Опис
int 4 байти Зберігає цілі числа від -2 147 483 648 до 2 147 483 647
long 8 байтів Зберігає цілі числа від -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807
float 4 байти Зберігає дробові числа. Досить для зберігання від 6 до 7 десяткових цифр
double 8 байтів Зберігає дробові числа. Достатньо для зберігання 15 десяткових цифр
bool 1 біт Зберігає значення true або false
char 2 байти Зберігає один символ/літеру в одинарних лапках
string 2 байти на символ Зберігає послідовність символів у подвійних лапках

Числа

Типи чисел поділяються на дві групи:

Цілі типи зберігають цілі числа, додатні чи від’ємні (наприклад, 123 або -456), без десяткових дробів. Дійсні типи: int та long. Який тип слід використовувати, залежить від числового значення.

Типи з плаваючою комою представляють числа з дробовою частиною, яка містить один або більше десяткових знаків. Допустимі типи float та double.

Незважаючи на те, що в C# існує багато числових типів, найчастіше для чисел використовуються int (для цілих чисел) і double (для чисел з плаваючою комою). Однак ми опишемо їх усі, коли ви продовжите читати.


Цілі типи

Тип Int

Тип даних int може зберігати цілі числа від -2147483648 до 2147483647. Загалом і в нашому посібнику тип даних int є кращим типом даних, коли ми створюємо змінні з числовим значенням.

Приклад

int myNum = 100000;
Console.WriteLine(myNum);

Спробуйте самі »

Тип Long

Тип даних long може зберігати цілі числа від -9223372036854775808 до 9223372036854775807. Він використовується, коли int невеликий достатньо для збереження значення. Зауважте, що ви повинні завершувати значення символом "L":

Приклад

long myNum = 15000000000L;
Console.WriteLine(myNum);

Спробуйте самі »


Типи з плаваючою комою float та double

Використовуйте тип із плаваючою комою щоразу, коли вам потрібне число з десятковою комою, наприклад 9,99 або 3,14515.

Типи даних float та double можуть зберігати дробові числа. Зауважте, що ви повинні завершувати значення літерою "F" для числа float та "D" для double значень:

Float Приклад

float myNum = 5.75F;
Console.WriteLine(myNum);

Спробуйте самі »

Double Приклад

double myNum = 19.99D;
Console.WriteLine(myNum);

Спробуйте самі »

Використовувати float чи double?

Точність значення з плаваючою комою вказує, скільки цифр значення може мати після коми. Точність float становить лише шість або сім десяткових цифр, тоді як змінні double мають точність приблизно 15 цифр. Тому для більшості обчислень безпечніше використовувати double.

Наукові числа

Число з плаваючою комою також може бути науковим числом із літерою "e", яка вказує ступінь числа 10:

Приклад

float f1 = 35e3F;
double d1 = 12E4D;
Console.WriteLine(f1);
Console.WriteLine(d1);

Спробуйте самі »


Булеві значення

Булевий тип даних оголошується за допомогою ключового слова bool і може приймати лише значення true або false:

Приклад

bool isCSharpFun = true;
bool isFishTasty = false;
Console.WriteLine(isCSharpFun);   // Виведе True
Console.WriteLine(isFishTasty);   // Виведе False

Спробуйте самі »

Булеві значення здебільшого використовуються для умовного тестування, про яке ви дізнаєтеся більше в наступному розділі.


Символи

Тип даних char використовується для зберігання одного символу. Символ має бути в одинарних лапках, як-от 'A' або 'c':

Приклад

char myGrade = 'B';
Console.WriteLine(myGrade);

Спробуйте самі »


Рядки

Тип даних string використовується для зберігання послідовності символів (тексту). Рядкові значення повинні бути в подвійних лапках:

Приклад

string greeting = "Hello World";
Console.WriteLine(greeting);

Спробуйте самі »


C# Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Додайте правильний тип даних для таких змінних:

 myNum = 9;
 myDoubleNum = 8.99;
 myLetter = 'A';
 myBoolean = false;
 myText = "Hello World";