НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Kotlin. W3Schools українською. Уроки для початківців

En Es De

Kotlin Оператори


Kotlin оператори

Оператори використовуються для виконання операцій над змінними та значеннями.

Значення називається операндом, тоді як операція (яка виконується між двома операндами) визначається оператором:

Операнд Оператор Операнд
100 + 50

У наведеному нижче прикладі числа 100 і 50 є операндами, а знак + є оператором:

Приклад

var x = 100 + 50
Спробуйте самі »

Хоча оператор + часто використовується для додавання двох значень, як у прикладі вище; його також можна використовувати для складання змінної та значення або змінної та змінної:

Приклад

var sum1 = 100 + 50       // 150 (100 + 50)
var sum2 = sum1 + 250     // 400 (150 + 250)
var sum3 = sum2 + sum2    // 800 (400 + 400)
Спробуйте самі »

Kotlin поділяє оператори на такі групи:

  • Арифметичні оператори
  • Оператори присвоєння
  • Оператори порівняння
  • Логічні оператори

Арифметичні оператори

Арифметичні оператори використовуються для виконання типових математичних операцій.

Оператор Назва Опис Приклад Спробуй це
+ Додавання Додає два значення x + y Спробуй це »
- Віднімання Віднімає одне значення від іншого x - y Спробуй це »
* Множення Множить два значення x * y Спробуй це »
/ Ділення Ділить одне значення на інше x / y Спробуй це »
% Модуль Повертає залишок від ділення x % y Спробуй це »
++ Збільшення (інкремент) Збільшує значення на 1 ++x Спробуй це »
-- Зменшення (декремент) Зменшує значення на 1 --x Спробуй це »

Оператори присвоєння

Оператори присвоєння використовуються для присвоєння значень змінним.

У прикладі нижче ми використовуємо оператор присвоєння (=), щоб призначити значення 10 змінній з назвою x:

Приклад

var x = 10
Спробуйте самі »

Оператор додавання присвоєння (+=) додає значення до змінної:

Приклад

var x = 10
x += 5
Спробуйте самі »

Список усіх операторів присвоювання:

Оператор Приклад Те саме, що Спробуй це
= x = 5 x = 5 Спробуй це »
+= x += 3 x = x + 3 Спробуй це »
-= x -= 3 x = x - 3 Спробуй це »
*= x *= 3 x = x * 3 Спробуй це »
/= x /= 3 x = x / 3 Спробуй це »
%= x %= 3 x = x % 3 Спробуй це »

Оператори порівняння

Оператори порівняння використовуються для порівняння двох значень і повертають булеве (логічне) значення: або true, або false.

Оператор Назва Приклад Спробуй це
== Дорівнює x == y Спробуй це »
!= Не дорівнює x != y Спробуй це »
> Більше ніж x > y Спробуй це »
< Менше ніж x < y Спробуй це »
>= Більше ніж або дорівнює x >= y Спробуй це »
<= Менше ніж або дорівнює x <= y Спробуй це »

Ви дізнаєтеся більше про булеві значення в розділі Булеві та Умови.


Логічні оператори

Логічні оператори використовуються для визначення логіки між змінними або значеннями:

Оператор Назва Опис Приклад Спробуй це
&&  Логічне and Повертає true, якщо обидва твердження істинні x < 5 &&  x < 10 Спробуй це »
||  Логічне or Повертає true, якщо одне з тверджень є істинним x < 5 || x < 4 Спробуй це »
! Логічне not Обертає результат, повертає false, якщо результат істинний Спробуй це »