НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Типи даних


Java Типи даних

Як пояснювалося в попередньому розділі, змінна в Java повинна мати певний тип даних:

Приклад

int myNum = 5;               // Integer (ціле число)
float myFloatNum = 5.99f;    // Число з плаваючою комою
char myLetter = 'D';         // Символ
boolean myBool = true;       // Булеве значення
String myText = "Hello";     // Рядок
Спробуйте самі »

Типи даних поділяються на дві групи:

  • Примітивні типи даних - включають byte, short, int, long, float, double, boolean та char
  • Непримітивні типи даних - такі як Рядок, Масиви та Класи (ви дізнаєтеся більше про це в наступному розділі)

Примітивні типи даних

Примітивний тип даних визначає розмір і тип значень змінних і не має додаткових методів.

У Java існує вісім примітивних типів даних:

Тип даних Розмір Опис
byte 1 байт Зберігає цілі числа від -128 до 127
short 2 байта Зберігає цілі числа від -32,768 до 32,767
int 4 байта Зберігає цілі числа від -2,147,483,648 до 2,147,483,647
long 8 байт Зберігає цілі числа від -9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807
float 4 байта Зберігає дробові числа. Досить для зберігання від 6 до 7 десяткових цифр
double 8 байт Зберігає дробові числа. Достатньо для зберігання 15 десяткових цифр
boolean 1 біт Зберігає значення true або false
char 2 байта Зберігає один символ/літеру або значення ASCII

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Додайте правильний тип даних для наступних змінних:

 myNum = 9;
 myFloatNum = 8.99f;
 myLetter = 'A';
 myBool = false;
 myText = "Hello World";