НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Оператори


Java Оператори

Оператори використовуються для виконання операцій над змінними та значеннями.

У прикладі нижче ми використовуємо оператор + для складання двох значень:

Приклад

int x = 100 + 50;
Спробуйте самі »

Хоча оператор + часто використовується для додавання двох значень, як у наведеному вище прикладі, його також можна використовувати для додавання змінної та значення або змінної та іншої змінної:

Приклад

int sum1 = 100 + 50;        // 150 (100 + 50)
int sum2 = sum1 + 250;      // 400 (150 + 250)
int sum3 = sum2 + sum2;     // 800 (400 + 400)
Спробуйте самі »

Java поділяє оператори на такі групи:

  • Арифметичні оператори
  • Оператори присвоєння
  • Оператори порівняння
  • Логічні оператори
  • Побітові оператори

Арифметичні оператори

Арифметичні оператори використовуються для виконання типових математичних операцій.

Оператор Назва Опис Приклад Спробуй це
+ Додавання Додає два значення x + y Спробуй це »
- Віднімання Віднімає одне значення від іншого x - y Спробуй це »
* Множення Множить два значення x * y Спробуй це »
/ Ділення Ділить одне значення на інше x / y Спробуй це »
% Модуль Повертає залишок від ділення x % y Спробуй це »
++ Інкремент (збільшення) Збільшує значення змінної на 1 ++x Спробуй це »
-- Декремент (зменшення) Зменшує значення змінної на 1 --x Спробуй це »

Java Оператори присвоєння

Оператори присвоєння використовуються для присвоєння значень змінним.

У прикладі нижче ми використовуємо оператор присвоєння (=), щоб присвоїти значення 10 змінній під назвою x:

Приклад

int x = 10;
Спробуйте самі »

Оператор присвоєння додавання (+=) додає значення до змінної:

Приклад

int x = 10;
x += 5;
Спробуйте самі »

Список усіх операторів присвоювання:

Оператор Приклад Такий же, як Спробуй це
= x = 5 x = 5 Спробуй це »
+= x += 3 x = x + 3 Спробуй це »
-= x -= 3 x = x - 3 Спробуй це »
*= x *= 3 x = x * 3 Спробуй це »
/= x /= 3 x = x / 3 Спробуй це »
%= x %= 3 x = x % 3 Спробуй це »
&= x &= 3 x = x & 3 Спробуй це »
|= x |= 3 x = x | 3 Спробуй це »
^= x ^= 3 x = x ^ 3 Спробуй це »
>>= x >>= 3 x = x >> 3 Спробуй це »
<<= x <<= 3 x = x << 3 Спробуй це »

Java Оператори порівняння

Оператори порівняння використовуються для порівняння двох значень (або змінних). Це важливо в програмуванні, оскільки допомагає нам знаходити відповіді та приймати рішення.

Значення, яке повертає порівняння, є true або false. Ці значення відомі як логічні значення, і ви дізнаєтесь про них більше в розділах Булеві (логічні) значення та If..Else.

У наступному прикладі ми використовуємо оператор більше ніж (>), щоб дізнатися, чи 5 більше за 3:

Приклад

int x = 5;
int y = 3;
System.out.println(x > y); // повертає true, оскільки 5 більше за 3
Спробуйте самі »
Оператор Назва Приклад Спробуй це
== Дорівнює x == y Спробуй це »
!= Не дорівнює x != y Спробуй це »
> Більше, ніж x > y Спробуй це »
< Меньше, ніж x < y Спробуй це »
>= Більше, ніж або дорівнює x >= y Спробуй це »
<= Меньше, ніж або дорівнює x <= y Спробуй це »

Java Логічні оператори

Ви також можете перевірити значення true або false за допомогою логічних операторів.

Логічні оператори використовуються для визначення логіки між змінними або значеннями:

Оператор Назва Опис Приклад Спробуй це
&&  Логічне and Повертає true, якщо обидва твердження істинні x < 5 &&  x < 10 Спробуй це »
||  Логічне or Повертає true, якщо одне з тверджень є істинним x < 5 || x < 4 Спробуй це »
! Логічне not Звертає результат, повертає false, якщо результат істинний !(x < 5 && x < 10) Спробуй це »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Помножте 10 на 5 і надрукуйте результат.

System.out.println(10  5);