НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Математичні методи


У класі Java Math є багато методів, які дозволяють виконувати математичні завдання з числами.


Усі математичні методи

Список усіх математичних методів можна знайти в таблиці нижче:

Метод Опис Тип повернення
abs(x) Повертає абсолютне значення x double|float|int|long
acos(x) Повертає аркосинус x у радіанах double
asin(x) Повертає арксинус x у радіанах double
atan(x) Повертає арктангенс x як числове значення між -PI/2 і PI/2 радіан double
atan2(y,x) Повертає кут тета від перетворення прямокутних координат (x, y) у полярні координати (r, тета). double
cbrt(x) Повертає кубічний корінь з x double
ceil(x) Повертає значення x, округлене до найближчого цілого числа double
copySign(x, y) Повертає першу плаваючу кому x зі знаком другої плаваючої коми y double
cos(x) Повертає косинус x (x у радіанах) double
cosh(x) Повертає гіперболічний косинус подвійного значення double
exp(x) Повертає значення Ex double
expm1(x) Повертає ex -1 double
floor(x) Повертає значення x, округлене до найближчого цілого числа double
getExponent(x) Повертає незміщений експонент, який використовується в x int
hypot(x, y) Повертає sqrt(x2 +y2) без проміжного переповнення або недоповнення double
IEEEremainder(x, y) Обчислює операцію залишку для x та y відповідно до стандарту IEEE 754 double
log(x) Повертає натуральний логарифм (за основою E) x double
log10(x) Повертає логарифм x за основою 10 double
log1p(x) Повертає натуральний логарифм (за основою E) суми x і 1 double
max(x, y) Повертає число з найбільшим значенням double|float|int|long
min(x, y) Повертає число з найменшим значенням double|float|int|long
nextAfter(x, y) Повертає число з плаваючою комою, прилегле до x у напрямку y double|float
nextUp(x) Повертає значення з плаваючою комою, прилегле до x в напрямку позитивної нескінченності double|float
pow(x, y) Повертає значення x в степені y double
random() Повертає випадкове число від 0 до 1 double
round(x) Повертає значення x, округлене до найближчого цілого числа int
rint(x) Повертає подвійне значення, яке найближче до x та дорівнює математичному цілому числу double
signum(x) Повертає знак x double
sin(x) Повертає синус x (x в радіанах) double
sinh(x) Повертає гіперболічний синус подвійного значення double
sqrt(x) Повертає квадратний корінь з x double
tan(x) Повертає тангенс кута double
tanh(x) Повертає гіперболічний тангенс подвійного значення double
toDegrees(x) Перетворює кут, виміряний у радіанах, на прибл. еквівалентний кут, виміряний у градусах double
toRadians(x) Перетворює кут, виміряний у градусах, на прибл. кут, виміряний в радіанах double
ulp(x) Повертає розмір одиниці найменшої точності (ulp) x double|float

Примітка: Усі математичні методи є static.