НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Числа


У цьому розділі ми детально розглянемо цілі числа (Integer), числа з плаваючою точкою (Float) та числові рядки (Number Strings).


PHP Числа

Єдине, на що слід звернути увагу в PHP, це те, що він забезпечує автоматичне перетворення типів даних.

Отже, якщо ви присвоїте змінній ціле число, тип цієї змінної автоматично буде цілим. Тоді, якщо ви призначите рядок тій самій змінній, тип зміниться на рядок.

Це автоматичне перетворення іноді може зламати ваш код.


PHP Цілі числа (Integer)

2, 256, -256, 10358, -179567 - це все цілі числа.

Ціле число – це число без десяткової частини.

Цілий тип даних — це недесяткове число від -2147483648 до 2147483647 у 32-розрядних системах і від -9223372036854775808 до 9223372036854775807 у 64-розрядних системах. Значення, більше (або менше), ніж це, зберігатиметься як float (з плаваючою точкою), оскільки воно перевищує ліміт цілого числа.

Примітка. Важливо знати, що навіть якщо 4 * 2,5 дорівнює 10, результат зберігається як число з плаваючою точкою, оскільки один із операндів є числом з плаваючою точкою (2,5).

Ось деякі правила для цілих чисел:

 • Ціле число повинно мати принаймні одну цифру
 • Ціле число НЕ повинно мати десяткову крапку
 • Ціле число може бути позитивним або негативним
 • Цілі числа можна вказати в трьох форматах: десятковому (на основі 10), шістнадцятковому (на основі 16 – з префіксом 0x) або вісімковому (на основі 8 – з префіксом 0)

У PHP є такі попередньо визначені константи для цілих чисел:

 • PHP_INT_MAX – найбільше підтримуване ціле число
 • PHP_INT_MIN – найменше підтримуване ціле число
 • PHP_INT_SIZE - розмір цілого числа в байтах

PHP має такі функції, щоб перевірити, чи є тип змінної цілим:

 • is_int()
 • is_integer() - псевдонім is_int()
 • is_long() - псевдонім is_int()

Приклад

Перевірте, чи є тип змінної цілим:

<?php
$x = 5985;
var_dump(is_int($x));

$x = 59.85;
var_dump(is_int($x));
?>
Спробуйте самі »

PHP Числа з плаваючою точкою (Float)

Число з плаваючою точкою – це число з десятковою комою або число в експоненціальній формі.

2.0, 256.4, 10.358, 7.64E+5, 5.56E-5 — усі плаваючі числа.

Тип даних з плаваючою точкою зазвичай може зберігати значення до 1,7976931348623E+308 (залежно від платформи) і має максимальну точність 14 цифр.

PHP має такі попередньо визначені константи для числа з плаваючою точкою (з PHP 7.2):

 • PHP_FLOAT_MAX – найбільше число з плаваючою точкою, яке можна представити
 • PHP_FLOAT_MIN – найменше позитивне число з плаваючою точкою, яке можна представити
 • PHP_FLOAT_MAX – найменше негативне число з плаваючою точкою, яке можна представити
 • PHP_FLOAT_DIG – кількість десяткових цифр, які можна округлити до числа з плаваючою точкою та назад без втрати точності
 • PHP_FLOAT_EPSILON – найменше позитивне число x, яке можна представити, так що x + 1,0 != 1,0

PHP має такі функції, щоб перевірити, чи є тип змінної float:

 • is_float()
 • is_double() - псевдонім is_float()

Приклад

Перевірте, чи є тип змінної float:

<?php
$x = 10.365;
var_dump(is_float($x));
?>
Спробуйте самі »

PHP Нескінченність (Infinity)

Числове значення, яке перевищує PHP_FLOAT_MAX, вважається нескінченним.

PHP має такі функції, щоб перевірити, чи числове значення є кінцевим чи нескінченним:

Однак функція PHP var_dump() повертає тип даних і значення:

Приклад

Перевірте, чи є числове значення кінцевим чи нескінченним:

<?php
$x = 1.9e411;
var_dump($x);
?>
Спробуйте самі »

PHP NaN

NaN означає Not a Number (Не Число).

NaN використовується для неможливих математичних операцій.

PHP має такі функції, щоб перевірити, чи значення не є числом:

Однак функція PHP var_dump() повертає тип даних і значення:

Приклад

Недійсне обчислення поверне значення NaN:

<?php
$x = acos(8);
var_dump($x);
?>
Спробуйте самі »

PHP Числові рядки (Numerical Strings)

Функція PHP is_numeric() може бути використана, щоб визначити, чи є змінна числовою. Функція повертає true, якщо змінна є числом або числовим рядком, інакше повертає false.

Приклад

Перевірте, чи є змінна числом:

<?php
$x = 5985;
var_dump(is_numeric($x));

$x = "5985";
var_dump(is_numeric($x));

$x = "59.85" + 100;
var_dump(is_numeric($x));

$x = "Hello";
var_dump(is_numeric($x));
?>
Спробуйте самі »

Нотатка: Із PHP 7.0: функція is_numeric() повертатиме FALSE для числових рядків у шістнадцятковій формі (наприклад, 0xf4c3b00c), оскільки вони більше не вважаються числовими рядками.


PHP Перетворення рядків і плаваючих значень у цілі числа

Іноді потрібно перетворити числове значення в інший тип даних.

Функція (int), (integer) або intval() часто використовується для перетворення значення в ціле число.

Приклад

Перевести float і рядок до цілого числа:

<?php
// Приведення float до int
$x = 23465.768;
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast;

echo "<br>";

// Приведення string до int
$x = "23465.768";
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast;
?>
Спробуйте самі »