НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Функції файлової системи


PHP Файлова система. Інтро

Функції файлової системи дозволяють отримати доступ до файлової системи та керувати нею.


Інсталяція

Функції файлової системи є частиною ядра PHP. Для використання цих функцій не потрібна установка.


Сумісність з Unix/Windows

Під час указання шляху на платформах Unix скісна риска (/) використовується як роздільник каталогів.

На платформах Windows можна використовувати скісну риску (/) і зворотну скісну риску (\).


Конфігурація середовища виконання

На поведінку функцій файлової системи впливають налаштування в php.ini.

Назва За замовчуванням Опис Змінний
allow_url_fopen "1" Дозволяє функціям типу fopen() працювати з URL-адресами PHP_INI_SYSTEM
allow_url_include "0" (доступний, починаючи з PHP 5.2) PHP_INI_SYSTEM
user_agent NULL Визначає агент користувача для надсилання PHP (доступний, починаючи з PHP 4.3) PHP_INI_ALL
default_socket_timeout "60" Встановлює час очікування за замовчуванням у секундах для потоків на основі сокетів (доступно з PHP 4.3) PHP_INI_ALL
from "" Визначає адресу електронної пошти для використання під час неавтентифікованих FTP-з’єднань і в заголовку From для HTTP-з’єднань під час використання обгорток ftp і http PHP_INI_ALL
auto_detect_line_endings "0" Якщо встановлено значення "1", PHP перевірятиме дані, зчитані функціями fgets() і file(), щоб перевірити, чи використовуються символи закінчення рядка Unix, MS-Dos або Mac (доступні з PHP 4.3) PHP_INI_ALL
sys_temp_dir "" (доступні, починаючи з PHP 5.5) PHP_INI_SYSTEM

PHP Функції файлової системи

Функція Опис
basename() Повертає компонент імені файлу шляху
chgrp() Змінює групу файлів
chmod() Змінює режим файлу
chown() Змінює власника файлу
clearstatcache() Очищає кеш стану файлу
copy() Копіює файл
delete() Дивіться unlink()
dirname() Повертає компонент назви каталогу шляху
disk_free_space() Повертає вільний простір файлової системи або диска
disk_total_space() Повертає загальний розмір файлової системи або диска
diskfreespace() Псевдонім disk_free_space()
fclose() Закриває відкритий файл
feof() Перевіряє, чи "end-of-file" (EOF) ("кінець файлу") для відкритого файлу
fflush() Скидає буферизований вихід у відкритий файл
fgetc() Повертає один символ із відкритого файлу
fgetcsv() Повертає рядок із відкритого файлу CSV
fgets() Повертає рядок із відкритого файлу
fgetss() Застаріло з PHP 7.3. Повертає рядок із відкритого файлу, позбавленого тегів HTML і PHP
file() Читає файл у масив
file_exists() Перевіряє, чи існує файл чи каталог
file_get_contents() Читає файл у рядок
file_put_contents() Записує дані у файл
fileatime() Повертає час останнього доступу до файлу
filectime() Повертає час останньої зміни файлу
filegroup() Повертає ідентифікатор групи файлу
fileinode() Повертає номер inode файлу
filemtime() Повертає час останньої зміни файлу
fileowner() Повертає ідентифікатор користувача (власника) файлу
fileperms() Повертає права доступу до файлу
filesize() Повертає розмір файлу
filetype() Повертає тип файлу
flock() Блокує або звільняє файл
fnmatch() Зіставляє назву файлу або рядок із заданим шаблоном
fopen() Відкриває файл або URL-адресу
fpassthru() Читає від поточної позиції у файлі до EOF і записує результат у вихідний буфер
fputcsv() Форматує рядок як CSV і записує його у відкритий файл
fputs() Псевдонім fwrite()
fread() Читає з відкритого файлу (двійковий)
fscanf() Розбирає вхідні дані з відкритого файлу відповідно до заданого формату
fseek() Шукає у відкритому файлі
fstat() Повертає інформацію про відкритий файл
ftell() Повертає поточну позицію у відкритому файлі
ftruncate() Скорочує відкритий файл до заданої довжини
fwrite() Записує у відкритий файл (двійковий)
glob() Повертає масив імен файлів / каталогів, які відповідають заданому шаблону
is_dir() Перевіряє, чи є файл каталогом
is_executable() Перевіряє, чи є файл виконуваним
is_file() Перевіряє, чи є файл звичайним файлом
is_link() Перевіряє, чи є файл посиланням
is_readable() Перевіряє, чи читається файл
is_uploaded_file() Перевіряє, чи файл було завантажено через HTTP POST
is_writable() Перевіряє, чи доступний файл для запису
is_writeable() Псевдонім is_writable()
lchgrp() Змінює право власності групи на символічне посилання
lchown() Змінює право власності користувача на символічне посилання
link() Створює жорстке посилання
linkinfo() Повертає інформацію про жорстке посилання
lstat() Повертає інформацію про файл або символічне посилання
mkdir() Створює каталог
move_uploaded_file() Переміщує завантажений файл у нове розташування
parse_ini_file() Розбирає файл конфігурації
parse_ini_string() Розбирає рядок конфігурації
pathinfo() Повертає інформацію про шлях до файлу
pclose() Закриває трубу (pipe), відкриту popen()
popen() Відкриває трубу (pipe)
readfile() Читає файл і записує його до вихідного буфера
readlink() Повертає ціль символічного посилання
realpath() Повертає абсолютний шлях
realpath_cache_get() Повертає записи кешу realpath
realpath_cache_size() Повертає розмір кешу realpath
rename() Перейменовує файл або каталог
rewind() Перемотує покажчик файлу назад
rmdir() Видаляє порожній каталог
set_file_buffer() Псевдонім stream_set_write_buffer(). Встановлює розмір буфера для операцій запису в заданий файл
stat() Повертає інформацію про файл
symlink() Створює символічне посилання
tempnam() Створює унікальний тимчасовий файл
tmpfile() Створює унікальний тимчасовий файл
touch() Встановлює час доступу та модифікації файлу
umask() Змінює дозволи для файлів
unlink() Видаляє файл