НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Оператори


PHP Оператори

Оператори використовуються для виконання операцій над змінними та значеннями.

PHP поділяє оператори на такі групи:

  • Арифметичні оператори
  • Оператори присвоєння
  • Оператори порівняння
  • Оператори збільшення/зменшення
  • Логічні оператори
  • Рядкові оператори
  • Оператори масиву
  • Оператори умовного присвоєння

Арифметичні оператори PHP

Арифметичні оператори PHP використовуються з числовими значеннями для виконання типових арифметичних операцій, таких як додавання, віднімання, множення тощо.

Оператор Назва Приклад Результат Показати
+ Додавання $x + $y Сума $x та $y Спробуй »
- Віднімання $x - $y Різниця $x та $y Спробуй »
* Множення $x * $y Добуток $x та $y Спробуй »
/ Ділення $x / $y Частка $x та $y Спробуй »
% Модуль $x % $y Залишок $x, поділений на $y Спробуй »
** Піднесення до степеня $x ** $y Результат піднесення $x до $y-го степеня Спробуй »

PHP Оператори присвоєння

Оператори присвоєння PHP використовуються з числовими значеннями для запису значення в змінну.

Основним оператором присвоювання в PHP є "=". Це означає, що лівий операнд отримує значення виразу присвоєння справа.

Присвоєння Такий же, як... Опис Показати
x = y x = y Лівий операнд отримує значення виразу справа Спробуй »
x += y x = x + y Додавання Спробуй »
x -= y x = x - y Віднімання Спробуй »
x *= y x = x * y Множення Спробуй »
x /= y x = x / y Ділення Спробуй »
x %= y x = x % y Модуль Спробуй »

PHP Оператори порівняння

Оператори порівняння PHP використовуються для порівняння двох значень (числа або рядка):

Оператор Назва Приклад Результат Показати
== Дорівнює $x == $y Повертає true, якщо $x дорівнює $y Спробуй »
=== Ідентичний $x === $y Повертає true, якщо $x дорівнює $y, і вони одного типу Спробуй »
!= Не дорівнює $x != $y Повертає true, якщо $x не дорівнює $y Спробуй »
<> Не дорівнює $x <> $y Повертає true, якщо $x не дорівнює $y Спробуй »
!== Не ідентичний $x !== $y Повертає true, якщо $x не дорівнює $y або вони не одного типу Спробуй »
> Більше, ніж $x > $y Повертає true, якщо $x більше за $y Спробуй »
< Менше, ніж $x < $y Повертає true, якщо $x менше ніж $y Спробуй »
>= Більше або дорівнює $x >= $y Повертає true, якщо $x більше або дорівнює $y Спробуй »
<= Менше або дорівнює $x <= $y Повертає true, якщо $x менше або дорівнює $y Спробуй »
<=> Космічний корабель $x <=> $y Повертає ціле число, менше, рівне або більше нуля, залежно від того, чи $x менше, дорівнює чи більше за $y. Введено в PHP 7. Спробуй »

PHP Оператори збільшення/зменшення

PHP оператори приросту (інкремент) використовуються для збільшення значення змінної.

PHP оператори зменшення (декремент) використовуються для зменшення значення змінної.

Оператор Назва Опис Показати
++$x Пре-інкремент (попередній приріст) Збільшує $x на одиницю, а потім повертає $x Спробуй »
$x++ Постінкремент Повертає $x, потім збільшує $x на одиницю Спробуй »
--$x Пре-декремент (попереднє зменшення) Зменшує $x на одиницю, а потім повертає $x Спробуй »
$x-- Постдекремент Повертає $x, потім зменшує $x на одиницю Спробуй »

PHP Логічні оператори

Логічні оператори PHP використовуються для комбінування умовних операторів.

Оператор Назва Приклад Результат Показати
and And $x and $y True, якщо обидва $x та $y є true Спробуй »
or Or $x or $y True, якщо один із двох $x або $y є true Спробуй »
xor Xor $x xor $y True, якщо $x або $y є true, але не обидва Спробуй »
&& And $x && $y True якщо обидва $x та $y є true Спробуй »
|| Or $x || $y True якщо один із двох $x або $y є true Спробуй »
! Not !$x True якщо $x не є true Спробуй »

PHP Рядкові оператори

PHP має два оператори, які спеціально розроблені для рядків.

Оператор Назва Приклад Результат Показати
. Конкатенація $txt1 . $txt2 Конкатенація $txt1 та $txt2 Спробуй »
.= Присвоєння конкатенації $txt1 .= $txt2 Додає $txt2 до $txt1 Спробуй »

PHP Оператори масиву

Оператори масивів PHP використовуються для порівняння масивів.

Оператор Назва Приклад Результат Показати
+ Об’єднання $x + $y Об’єднання $x та $y Спробуй »
== Рівність $x == $y Повертає true, якщо $x та $y мають однакові пари ключ/значення Спробуй »
=== Ідентичність $x === $y Повертає true, якщо $x і $y мають однакові пари ключ/значення в тому самому порядку та однакового типу Спробуй »
!= Нерівність $x != $y Повертає true, якщо $x не дорівнює $y Спробуй »
<> Нерівність $x <> $y Повертає true, якщо $x не дорівнює $y Спробуй »
!== Неідентичність $x !== $y Повертає true, якщо $x не ідентичне $y Спробуй »

PHP Оператори умовного присвоєння

PHP оператори умовного присвоєння використовуються для встановлення значення залежно від умов:

Оператор Назва Приклад Результат Показати
?: Тернарний $x = expr1 ? expr2 : expr3 Повертає значення $x.
Значення $x дорівнює expr2, якщо expr1 = TRUE.
Значення $x дорівнює expr3, якщо expr1 = FALSE.
Спробуй »
?? Нульове злиття $x = expr1 ?? expr2 Повертає значення $x.
Значення $x дорівнює expr1, якщо expr1 існує і не дорівнює NULL.
Якщо expr1 не існує або має значення NULL, значенням $x є expr2.
Введено в PHP 7.
Спробуй »

PHP Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Помножте 10 на 5 та виведіть результат.

echo 10  5;