НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Ключові слова


PHP Ключові слова

У PHP є набір ключових слів, які є зарезервованими словами, які не можна використовувати як імена функцій, імен класів або імен методів. До PHP 7 ці ключові слова також не можна було використовувати як імена властивостей класу:

Keyword Description
abstract Оголосити клас як абстрактний
and Логічний оператор
as Використовується в циклі foreach
break Вихід із циклів та інструкції switch
callable Тип даних, який можна виконати як функцію
case Використовується в умовному перемиканні
catch Використовується в інструкції try..catch
class Оголосити клас
clone Створення копії об’єкта
const Визначити константу класу
continue Перейти до наступної ітерації циклу
declare Встановити директиви для блоку коду
default Використовується в інструкції switch
do Створити цикл do...while
echo Виведення тексту
else Використовується в умовних інструкціях
elseif Використовується в умовних інструкціях
empty Перевіряє, чи вираз порожній
enddeclare Завершення блоку оголошення
endfor Кінець блоку for
endforeach Кінець блоку foreach
endif Кінець блоку if або elseif
endswitch Кінець блоку switch
endwhile Кінець блоку while
extends Розширює клас або інтерфейс
final Оголосити клас, властивість або метод як остаточні
finally Використовується в інструкції try...catch
fn Оголосити функцію стрілок
for Створити цикл for
foreach Створити цикл foreach
function Створити функцію
global Імпорт змінних із глобальної області
goto Перейти до рядка коду
if Створити умовну інструкцію
implements Реалізація інтерфейсу
include Вставити код з іншого файлу
include_once Вставити код з іншого файлу
instanceof Перевірити клас об’єкта
insteadof Вирішити конфлікт за допомогою трейтів
interface Оголосити інтерфейс
isset Перевірте, чи існує змінна та не є null
list Присвоює елементи масиву змінним
namespace Оголосити простір імен
new Створити новий об’єкт
or Логічний оператор
print Вивести текст
private Оголосити властивість, метод або константу як приватні
protected Оголосити властивість, метод або константу як захищені
public Оголосити властивість, метод або константу як публічні
require Вставити код з іншого файлу
require_once Вставити код з іншого файлу
return Вийти з функції та повернути значення
static Оголосити властивість або метод як статичні
switch Створити блок switch
throw Викинути виняток
trait Оголосити трейт
try Створити структуру try...catch
unset Видалити змінну або елемент масиву
use Використовувати простір імен
var Оголосити змінну
while Створити цикл while або закінчити цикл do...while
xor Логічний оператор
yield Використовується в генераторі функцій
yield from Використовується в генераторі функцій