НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Математичні функції


PHP Математичні функції. Інтро

Математичні функції можуть обробляти значення в діапазоні цілих чисел і типів з плаваючою точкою.


Інсталяція

Математичні функції PHP є частиною ядра PHP. Для використання цих функцій не потрібна установка.


PHP Математичні функції

Функція Опис
abs() Повертає абсолютне (додатне) значення числа
acos() Повертає арккосинус числа
acosh() Повертає гіперболічний арккосинус числа
asin() Повертає арксинус числа
asinh() Повертає гіперболічний арксинус числа
atan() Повертає арктангенс числа в радіанах
atan2() Повертає арктангенс двох змінних x та y
atanh() Повертає гіперболічний арктангенс числа
base_convert() Перетворює число з однієї бази числення в іншу
bindec() Перетворює двійкове число в десяткове
ceil() Округлює число до найближчого цілого
cos() Повертає косинус числа
cosh() Повертає гіперболічний косинус числа
decbin() Перетворює десяткове число на двійкове
dechex() Перетворює десяткове число на шістнадцяткове
decoct() Перетворює десяткове число на вісімкове
deg2rad() Перетворює значення градуса на значення в радіані
exp() Обчислює показник степеня e
expm1() Повертає exp(x) - 1
floor() Округлює число до найближчого цілого
fmod() Повертає залишок x/y
getrandmax() Повертає найбільше можливе значення, яке повертає rand()
hexdec() Перетворює шістнадцяткове число на десяткове
hypot() Обчислює гіпотенузу прямокутного трикутника
intdiv() Виконує цілочисельне ділення
is_finite() Перевіряє, чи є значення кінцевим чи ні
is_infinite() Перевіряє, чи є значення нескінченним
is_nan() Перевіряє, чи є значення 'not-a-number'
lcg_value() Повертає псевдовипадкове число в діапазоні від 0 до 1
log() Повертає натуральний логарифм числа
log10() Повертає логарифм числа за основою 10
log1p() Повертає log(1+number)
max() Повертає найбільше значення в масиві або найбільше значення з кількох вказаних значень
min() Повертає найменше значення в масиві або найменше значення з кількох вказаних значень
mt_getrandmax() Повертає найбільше можливе значення, яке повертає mt_rand()
mt_rand() Генерує випадкове ціле число за допомогою алгоритму Mersenne Twister
mt_srand() Початковий генератор випадкових чисел Mersenne Twister
octdec() Перетворює вісімкове число на десяткове
pi() Повертає значення PI
pow() Повертає x, піднесене до степеня y
rad2deg() Перетворює значення в радіанах на значення в градусах
rand() Генерує випадкове ціле число
round() Округлює число з плаваючою комою
sin() Повертає синус числа
sinh() Повертає гіперболічний синус числа
sqrt() Повертає квадратний корінь із числа
srand() Задає генератор випадкових чисел
tan() Повертає тангенс числа
tanh() Повертає гіперболічний тангенс числа

PHP Попередньо визначені математичні константи

Константа Значення Опис
INF INF Безкінечність
M_E 2.7182818284590452354 Повертає e
M_EULER 0.57721566490153286061 Повертає постійну Ейлера
M_LNPI 1.14472988584940017414 Повертає натуральний логарифм PI: log_e(pi)
M_LN2 0.69314718055994530942 Повертає натуральний логарифм 2: log_e 2
M_LN10 2.30258509299404568402 Повертає натуральний логарифм 10: log_e 10
M_LOG2E 1.4426950408889634074 Повертає логарифм E за основою 2: log_2 e
M_LOG10E 0.43429448190325182765 Повертає логарифм E за основою 10: log_10 e
M_PI 3.14159265358979323846 Повертає Pi
M_PI_2 1.57079632679489661923 Повертає Pi/2
M_PI_4 0.78539816339744830962 Повертає Pi/4
M_1_PI 0.31830988618379067154 Повертає 1/Pi
M_2_PI 0.63661977236758134308 Повертає 2/Pi
M_SQRTPI 1.77245385090551602729 Повертає квадратний корінь з PI: sqrt(pi)
M_2_SQRTPI 1.12837916709551257390 Повертає 2/квадратний корінь з PI: 2/sqrt(pi)
M_SQRT1_2 0.70710678118654752440 Повертає квадратний корінь з 1/2: 1/sqrt(2)
M_SQRT2 1.41421356237309504880 Повертає квадратний корінь з 2: sqrt(2)
M_SQRT3 1.73205080756887729352 Повертає квадратний корінь з 3: sqrt(3)
NAN NAN Not A Number / Не число
PHP_ROUND_HALF_UP 1 Округлити половинки вгору
PHP_ROUND_HALF_DOWN 2 Округлити половинки вниз
PHP_ROUND_HALF_EVEN 3 Округлити половинки до парних чисел
PHP_ROUND_HALF_ODD 4 Округлити половинки до непарних чисел