НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL COUNT() Функція


SQL COUNT() Функція

Функція COUNT() повертає кількість рядків, які відповідають заданому критерію.

Приклад

Знайдіть загальну кількість продуктів у таблиці Products (Продукти):

SELECT COUNT(*)
FROM Products;
Спробуйте самі »

Синтаксис

SELECT COUNT(назва_стовпця)
FROM назва_таблиці
WHERE умова;


Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку з таблиці Products, яка використовується в прикладах:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 - 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 - 550 ml bottles 10
4 Chef Anton's Cajun Seasoning 2 2 48 - 6 oz jars 22
5 Chef Anton's Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

Додати пропозицію Where

Ви можете додати пропозицію WHERE, щоб визначити умови:

Приклад

Знайти кількість продуктів, де Price (ціна) перевищує 20:

SELECT COUNT(ProductID)
FROM Products
WHERE Price > 20;
Спробуйте самі »

Укажіть стовпець

Ви можете вказати назву стовпця замість символу зірочки (*).

Якщо ви вкажете стовпець замість (*), значення NULL не будуть зараховані.

Приклад

Знайдіть кількість продуктів, де ProductName не є нульовим:

SELECT COUNT(ProductName)
FROM Products;
Спробуйте самі »

На жаль, таблиця Products не містить жодних значень NULL, але ми можемо це виправити. Виконайте наведений нижче оператор SQL і повторно запустіть наведений вище приклад, щоб побачити результат.

Приклад

Вставте значення NULL, щоб краще зрозуміти приклад вище:

UPDATE Products
SET ProductName = NULL
WHERE ProductName = 'Chang';
Спробуйте самі »

Ігнорувати дублікати

Ви можете ігнорувати дублікати, використовуючи ключове слово DISTINCT у функції COUNT.

Якщо вказано DISTINCT, рядки з однаковим значенням у вказаному стовпці вважатимуться одним.

Приклад

Скільки різних цін у таблиці Products:

SELECT COUNT(DISTINCT Price)
FROM Products;
Спробуйте самі »

Використовуйте псевдонім

Дайте назву підрахованому стовпцю за допомогою ключового слова AS.

Приклад

Назвіть стовпець "number of records" ("кількість записів"):

SELECT COUNT(*) AS [number of records]
FROM Products;
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте правильну функцію, щоб повернути кількість записів, для яких значення Price встановлено на 18.

SELECT (*)
FROM Products
 Price = 18;