НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Пропозиція WHERE


SQL Пропозиція WHERE

Пропозиція WHERE використовується для фільтрації записів.

Вона використовується для вилучення лише тих записів, які відповідають певній умові.

Синтаксис WHERE

SELECT стовпець1, стовпець2, ...
FROM table_name
WHERE умова;

Примітка: Пропозиція WHERE використовується не лише в інструкціях SELECT, вона також використовується в UPDATE, DELETE, тощо!


Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "Customers" ("Клієнти") зразка бази даних Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Приклад пропозиції WHERE

Наступна SQL-інструкція вибирає всіх клієнтів із країни "Mexico" в таблиці "Customers" ("Клієнти"):

Приклад

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico';
Спробуйте самі »

Текстові поля проти числових полів

SQL вимагає одинарних лапок навколо текстових значень (більшість систем баз даних також допускають подвійні лапки).

Однак числові поля не слід брати в лапки:

Приклад

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID=1;
Спробуйте самі »

Оператори в пропозиції WHERE

Наведені нижче оператори можна використовувати в пропозиції WHERE:

Оператор Опис Приклад
= Дорівнює Спробуй
> Більше, ніж Спробуй
< Менше, ніж Спробуй
>= Більше, ніж або дорівнює Спробуй
<= Менше, ніж або дорівнює Спробуй
<> Не дорівнює. Примітка: У деяких версіях SQL цей оператор може бути записаний як != Спробуй
BETWEEN Між певним діапазоном Спробуй
LIKE Пошук для патерну Спробуй
IN Щоб указати кілька можливих значень для стовпця Спробуй

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Виберіть усі записи, де стовпець City містить значення "Berlin".

SELECT * FROM Customers
  = ;