НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

MS Access Функції


MS Access має багато вбудованих функцій.

Цей довідник містить рядкові, числові та функції дати в MS Access.


MS Access Рядкові функції

Функція Опис
Asc Повертає значення ASCII для певного символу
Chr Повертає символ для вказаного числового коду ASCII
Concat with & Додає два або більше рядків разом
CurDir Повертає повний шлях для вказаного диска
Format Форматує значення за вказаним форматом
InStr Отримує позицію першого входження рядка в інший
InstrRev Отримує позицію першого входження рядка в інший, починаючи з кінця рядка
LCase Перетворює рядок у нижній регістр
Left Витягує певну кількість символів із рядка (починаючи зліва)
Len Повертає довжину рядка
LTrim Видаляє пробіли на початку рядка
Mid Вилучення деяких символів із рядка (починаючи з будь-якої позиції)
Replace Замінює підрядок у рядку іншим підрядком указану кількість разів
Right Витягує певну кількість символів із рядка (починаючи справа)
RTrim Видаляє пробіли в кінці рядка
Space Повертає рядок із вказаною кількістю пробілів
Split Розбити рядок на масив підрядків
Str Повертає число як рядок
StrComp Порівнює два рядки
StrConv Повертає конвертований рядок
StrReverse Перевертає рядок і повертає результат
Trim Видаляє пробіли на початку та в кінці рядка
UCase Перетворює рядок у верхній регістр

MS Access Числові функції

Функція Опис
Abs Повертає абсолютне значення числа
Atn Повертає арктангенс числа
Avg Повертає середнє значення виразу
Cos Повертає косинус кута
Count Повертає кількість записів, повернутих запитом на вибірку
Exp Повертає e, зведене до степеня вказаного числа
Fix Повертає цілу частину числа
Format Форматує числове значення за вказаним форматом
Int Повертає цілу частину числа
Max Повертає максимальне значення в наборі значень
Min Повертає мінімальне значення в наборі значень
Randomize Ініціалізує генератор випадкових чисел (використовується Rnd()) початковим значенням
Rnd Повертає випадкове (рандомне) число
Round Округлює число до вказаної кількості знаків після коми
Sgn Повертає знак числа
Sqr Повертає квадратний корінь із числа
Sum Обчислює суму набору значень
Val Читає рядок і повертає числа, знайдені в рядку

MS Access Функції дати

Функція Опис
Date Повертає поточну системну дату
DateAdd Додає інтервал часу/дати до дати, а потім повертає дату
DateDiff Повертає різницю між двома датами
DatePart Повертає вказану частину дати (як ціле число)
DateSerial Повертає дату з указаних частин (значення року, місяця та дня)
DateValue Повертає дату на основі рядка
Day Повертає день місяця для вказаної дати
Format Форматує значення дати за вказаним форматом
Hour Повертає годинну частину часу/дати й часу
Minute Повертає хвилинну частину часу/дати й часу
Month Повертає частину місяця вказаної дати
MonthName Повертає назву місяця на основі числа
Now Повертає поточну дату й час на основі системної дати й часу комп’ютера
Second Повертає другу частину часу/дати й часу
Time Повертає поточний системний час
TimeSerial Повертає час із зазначених частин (година, хвилина та секундне значення)
TimeValue Повертає час на основі рядка
Weekday Повертає номер дня тижня для вказаної дати
WeekdayName Повертає назву дня тижня на основі числа
Year Повертає частину року заданої дати

MS Access Деякі інші функції

Функція Опис
CurrentUser Повертає ім’я поточного користувача бази даних
Environ Повертає рядок, який містить значення змінної середовища операційної системи
IsDate Перевіряє, чи можна вираз перетворити на дату
IsNull Перевіряє, чи містить вираз Null (немає даних)
IsNumeric Перевіряє, чи є вираз дійсним числом