НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

MySQL Функції


MySQL має багато вбудованих функцій.

Цей довідник містить рядкові, числові, функції дати та деякі додаткові функції в MySQL.


MySQL Рядкові функції

Функція Опис
ASCII Повертає значення ASCII для певного символу
CHAR_LENGTH Повертає довжину рядка (в символах)
CHARACTER_LENGTH Повертає довжину рядка (в символах)
CONCAT Додає разом два або більше виразів
CONCAT_WS Додає два або більше виразів разом із розділювачем
FIELD Повертає позицію індексу значення в списку значень
FIND_IN_SET Повертає позицію рядка в списку рядків
FORMAT Форматує число у такий формат, як "#,###,###.##", округляючи до вказаної кількості знаків після коми
INSERT Вставити рядок у рядок у вказану позицію та певну кількість символів
INSTR Повертає позицію першого входження рядка в інший рядок
LCASE Перетворює рядок у нижній регістр
LEFT Витягує певну кількість символів із рядка (починаючи зліва)
LENGTH Повертає довжину рядка (у байтах)
LOCATE Повертає позицію першого входження підрядка в рядку
LOWER Перетворює рядок у нижній регістр
LPAD Ліворуч доповнює рядок іншим рядком до певної довжини
LTRIM Видаляє пробіли на початку рядка
MID Витягує підрядок із рядка (починаючи з будь-якої позиції)
POSITION Повертає позицію першого входження підрядка в рядку
REPEAT Повторює рядок стільки разів, скільки зазначено
REPLACE Замінює всі входження підрядка в рядку новим підрядком
REVERSE Перевертає рядок і повертає результат
RIGHT Витягує певну кількість символів із рядка (починаючи справа)
RPAD Доповнює рядок праворуч іншим рядком до певної довжини
RTRIM Видаляє пробіли в кінці рядка
SPACE Повертає рядок із вказаною кількістю пробілів
STRCMP Порівнює два рядки
SUBSTR Витягує підрядок із рядка (починаючи з будь-якої позиції)
SUBSTRING Витягує підрядок із рядка (починаючи з будь-якої позиції)
SUBSTRING_INDEX Повертає підрядок рядка до появи вказаної кількості роздільників
TRIM Видаляє пробіли на початку та в кінці рядка
UCASE Перетворює рядок у верхній регістр
UPPER Перетворює рядок у верхній регістр

MySQL Числові функції

Функція Опис
ABS Повертає абсолютне значення числа
ACOS Повертає арккосинус числа
ASIN Повертає арксинус числа
ATAN Повертає арктангенс одного чи двох чисел
ATAN2 Повертає арктангенс двох чисел
AVG Повертає середнє значення виразу
CEIL Повертає найменше ціле значення, яке є >= для числа
CEILING Повертає найменше ціле значення, яке є >= для числа
COS Повертає косинус числа
COT Повертає котангенс числа
COUNT Повертає кількість записів, повернутих запитом на вибірку
DEGREES Перетворює значення в радіанах на градуси
DIV Використовується для цілочисельного ділення
EXP Повертає e, зведене до степеня вказаного числа
FLOOR Повертає найбільше ціле значення, яке <= для числа
GREATEST Повертає найбільше значення зі списку аргументів
LEAST Повертає найменше значення зі списку аргументів
LN Повертає натуральний логарифм числа
LOG Повертає натуральний логарифм числа або логарифм числа за вказаною основою
LOG10 Повертає натуральний логарифм числа за основою 10
LOG2 Повертає натуральний логарифм числа за основою 2
MAX Повертає максимальне значення в наборі значень
MIN Повертає мінімальне значення в наборі значень
MOD Повертає залишок числа, поділеного на інше число
PI Повертає значення PI
POW Повертає значення числа, зведеного до степеня іншого числа
POWER Повертає значення числа, зведеного до степеня іншого числа
RADIANS Перетворює значення градуса в радіани
RAND Повертає випадкове число
ROUND Округлює число до вказаної кількості знаків після коми
SIGN Повертає знак числа
SIN Повертає синус числа
SQRT Повертає квадратний корінь із числа
SUM Обчислює суму набору значень
TAN Повертає тангенс числа
TRUNCATE Скорочує число до вказаної кількості знаків після коми

MySQL Функції дати

Функція Опис
ADDDATE Додає інтервал часу/дати до дати, а потім повертає дату
ADDTIME Додає часовий інтервал до часу/дати й часу, а потім повертає час/дату й час
CURDATE Повертає поточну дату
CURRENT_DATE Повертає поточну дату
CURRENT_TIME Повертає поточний час
CURRENT_TIMESTAMP Повертає поточну дату й час
CURTIME Повертає поточний час
DATE Витягує частину дати з виразу дата-час
DATEDIFF Повертає кількість днів між двома значеннями дати
DATE_ADD Додає інтервал часу/дати до дати, а потім повертає дату
DATE_FORMAT Форматує дату
DATE_SUB Віднімає інтервал часу/дати від дати, а потім повертає дату
DAY Повертає день місяця для вказаної дати
DAYNAME Повертає назву дня тижня для заданої дати
DAYOFMONTH Повертає день місяця для вказаної дати
DAYOFWEEK Повертає індекс дня тижня для певної дати
DAYOFYEAR Повертає день року для вказаної дати
EXTRACT Витягує частину з заданої дати
FROM_DAYS Повертає дату з числового значення дати
HOUR Повертає годинну частину для вказаної дати
LAST_DAY Виділяє останній день місяця для вказаної дати
LOCALTIME Повертає поточну дату й час
LOCALTIMESTAMP Повертає поточну дату й час
MAKEDATE Створює та повертає дату на основі значення року та кількості днів
MAKETIME Створює та повертає час на основі значення години, хвилини та секунди
MICROSECOND Повертає мікросекундну частину часу/дати й часу
MINUTE Повертає хвилинну частину часу/дати й часу
MONTH Повертає частину місяця для заданої дати
MONTHNAME Повертає назву місяця для заданої дати
NOW Повертає поточну дату й час
PERIOD_ADD Додає певну кількість місяців до періоду
PERIOD_DIFF Повертає різницю між двома періодами
QUARTER Повертає квартал року для заданого значення дати
SECOND Повертає другу частину часу/дати й часу
SEC_TO_TIME Повертає значення часу на основі вказаних секунд
STR_TO_DATE Повертає дату на основі рядка та формату
SUBDATE Віднімає інтервал часу/дати від дати, а потім повертає дату
SUBTIME Віднімає проміжок часу від дати й часу, а потім повертає час/дату й час
SYSDATE Повертає поточну дату й час
TIME Витягує частину часу з указаного часу/дати та часу
TIME_FORMAT Форматує час за вказаним форматом
TIME_TO_SEC Перетворює значення часу в секунди
TIMEDIFF Повертає різницю між двома виразами часу/дати й часу
TIMESTAMP Повертає значення дати й часу на основі дати або значення дати й часу
TO_DAYS Повертає кількість днів між датою та датою "0000-00-00"
WEEK Повертає номер тижня для вказаної дати
WEEKDAY Повертає номер дня тижня для вказаної дати
WEEKOFYEAR Повертає номер тижня для вказаної дати
YEAR Повертає частину року для вказаної дати
YEARWEEK Повертає номер року та тижня для вказаної дати

MySQL Розширені функції

Функція Опис
BIN Повертає двійкове представлення числа
BINARY Перетворює значення на двійковий рядок
CASE Перегляньте умови та поверніть значення, коли виконується перша умова
CAST Перетворює значення (будь-якого типу) у вказаний тип даних
COALESCE Повертає перше ненульове значення в списку
CONNECTION_ID Повертає унікальний ідентифікатор підключення для поточного підключення
CONV Перетворює число з однієї системи числення в іншу
CONVERT Перетворення значення у вказаний тип даних або набір символів
CURRENT_USER Повертає ім’я користувача та ім’я хоста для облікового запису MySQL, який сервер використовував для автентифікації поточного клієнта
DATABASE Returns the name of the current database
IF Повертає значення, якщо умова має значення TRUE, або інше значення, якщо умова має значення FALSE
IFNULL Повертає вказане значення, якщо вираз дорівнює NULL, інакше повертає вираз
ISNULL Повертає 1 або 0 залежно від того, чи є вираз NULL
LAST_INSERT_ID Повертає ідентифікатор AUTO_INCREMENT останнього рядка, який було вставлено або оновлено в таблиці
NULLIF Порівнює два вирази та повертає NULL, якщо вони рівні. В іншому випадку повертається перший вираз
SESSION_USER Повертає поточне ім’я користувача та ім’я хоста MySQL
SYSTEM_USER Повертає поточне ім’я користувача та ім’я хоста MySQL
USER Повертає поточне ім’я користувача та ім’я хоста MySQL
VERSION Повертає поточну версію бази даних MySQL