НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Server Функції


SQL Server має багато вбудованих функцій.

Цей довідник містить рядкові, числові, дати, конверсії та деякі додаткові функції в SQL Server.


SQL Server Рядкові функції

Функція Опис
ASCII Повертає значення ASCII для певного символу
CHAR Повертає символ на основі коду ASCII
CHARINDEX Повертає позицію підрядка в рядку
CONCAT Додає два або більше рядків разом
Concat with + Додає два або більше рядків разом
CONCAT_WS Додає два або більше рядків разом із роздільником
DATALENGTH Повертає кількість байтів, використаних для представлення виразу
DIFFERENCE Порівнює два значення SOUNDEX і повертає ціле значення
FORMAT Форматує значення за вказаним форматом
LEFT Витягує певну кількість символів із рядка (починаючи зліва)
LEN Повертає довжину рядка
LOWER Перетворює рядок у нижній регістр
LTRIM Видаляє пробіли на початку рядка
NCHAR Повертає символ Unicode на основі числового коду
PATINDEX Повертає позицію шаблону в рядку
QUOTENAME Повертає рядок Unicode з доданими роздільниками, щоб зробити рядок дійсним ідентифікатором із роздільниками SQL Server
REPLACE Замінити всі входження підрядка в рядку новим підрядком
REPLICATE Повторіть рядок задану кількість разів
REVERSE Перевертає рядок і повертає результат
RIGHT Витягує певну кількість символів із рядка (починаючи справа)
RTRIM Видаляє пробіли в кінці рядка
SOUNDEX Повертає чотирисимвольний код для оцінки подібності двох рядків
SPACE Повертає рядок із вказаною кількістю пробілів
STR Повертає число як рядок
STUFF Видаляє частину рядка, а потім вставляє іншу частину в рядок, починаючи з указаної позиції
SUBSTRING Витягує деякі символи з рядка
TRANSLATE Повертає рядок із першого аргументу після того, як символи, указані в другому аргументі, перекладено на символи, указані в третьому аргументі
TRIM Видаляє пробіли на початку та в кінці (або інші вказані символи) із рядка
UNICODE Повертає значення Unicode для першого символу вхідного виразу
UPPER Перетворює рядок у верхній регістр

SQL Server Математичні/Числові функції

Функція Опис
ABS Повертає абсолютне значення числа
ACOS Повертає арккосинус числа
ASIN Повертає арксинус числа
ATAN Повертає арктангенс числа
ATN2 Повертає арктангенс двох чисел
AVG Повертає середнє значення виразу
CEILING Повертає найменше ціле значення, яке є >= число
COUNT Повертає кількість записів, повернутих запитом на вибірку
COS Повертає косинус числа
COT Повертає котангенс числа
DEGREES Перетворює значення в радіанах на градуси
EXP Повертає e, зведене до степеня вказаного числа
FLOOR Повертає найбільше ціле значення, яке є <= для числа
LOG Повертає натуральний логарифм числа або логарифм числа за вказаною основою
LOG10 Повертає натуральний логарифм числа за основою 10
MAX Повертає максимальне значення в наборі значень
MIN Повертає мінімальне значення в наборі значень
PI Повертає значення PI
POWER Повертає значення числа, зведеного до степеня іншого числа
RADIANS Перетворює значення градуса в радіани
RAND Повертає випадкове число
ROUND Округлює число до вказаної кількості знаків після коми
SIGN Повертає знак числа
SIN Повертає синус числа
SQRT Повертає квадратний корінь із числа
SQUARE Повертає квадрат числа
SUM Обчислює суму набору значень
TAN Повертає тангенс числа

SQL Server Функції дати

Функція Опис
CURRENT_TIMESTAMP Повертає поточну дату й час
DATEADD Додає інтервал часу/дати до дати, а потім повертає дату
DATEDIFF Повертає різницю між двома датами
DATEFROMPARTS Повертає дату з указаних частин (значення року, місяця та дня)
DATENAME Повертає вказану частину дати (як рядок)
DATEPART Повертає вказану частину дати (як ціле число)
DAY Повертає день місяця для вказаної дати
GETDATE Повертає дату й час поточної системи бази даних
GETUTCDATE Повертає дату й час поточної бази даних системи UTC
ISDATE Перевіряє вираз і повертає 1, якщо це дійсна дата, інакше 0
MONTH Повертає частину місяця для вказаної дати (число від 1 до 12)
SYSDATETIME Повертає дату й час SQL Server
YEAR Повертає частину року для вказаної дати

SQL Server Додаткові функції

Функція Опис
CAST Перетворює значення (будь-якого типу) у вказаний тип даних
COALESCE Повертає перше ненульове значення в списку
CONVERT Перетворює значення (будь-якого типу) у вказаний тип даних
CURRENT_USER Повертає ім’я поточного користувача в базі даних SQL Server
IIF Повертає значення, якщо умова має значення TRUE, або інше значення, якщо умова має значення FALSE
ISNULL Повертає вказане значення, якщо вираз дорівнює NULL, інакше повертає вираз
ISNUMERIC Перевіряє, чи є вираз числовим
NULLIF Повертає NULL, якщо два вирази рівні
SESSION_USER Повертає ім’я поточного користувача в базі даних SQL Server
SESSIONPROPERTY Повертає налаштування сеансу для вказаного параметра
SYSTEM_USER Повертає ім’я для входу поточного користувача
USER_NAME Повертає ім’я користувача бази даних на основі вказаного ідентифікатора