НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Числові методи


Числові методи допомагають працювати з числами.


Числові методи та властивості

Примітивні значення (наприклад 3.14 або 2014), не мають властивостей и методів (тому що вони не є об’єктами).

Але за допомогою JavaScript, методи та властивості також доступні для примітивних значень, оскільки JavaScript обробляє примітивні значення як об’єкти при виконанні методів та властивостей.


Метод toString()

Метод toString() повертає число у вигляді рядка.

Всі числові методи можна використовувати з будь-яким типом чисел (літералами, змінними або виразами):

Приклад

let x = 123;
x.toString();
(123).toString();
(100 + 23).toString();
Спробуйте самі »

Метод toExponential()

toExponential() повертає рядок з округленим числом та записаним з використанням експоненціальної нотатки.

Параметр визначає кількість знаків після десяткової точки:

Приклад

let x = 9.656;
x.toExponential(2);
x.toExponential(4);
x.toExponential(6);
Спробуйте самі »

Параметр необов’язковий. Якщо ви його не вкажете, JavaScript не буде округляти число.


Метод toFixed()

toFixed() повертає рядок з числом, записаним із вказаною кількістю десяткових знаків:

Приклад

let x = 9.656;
x.toFixed(0);
x.toFixed(2);
x.toFixed(4);
x.toFixed(6);
Спробуйте самі »

Метод toFixed(2) перфектно підходить для роботи з грішми.


Метод toPrecision()

Метод toPrecision() повертає рядок з числом, записаним зі вказаною довжиною:

Приклад

let x = 9.656;
x.toPrecision();
x.toPrecision(2);
x.toPrecision(4);
x.toPrecision(6);
Спробуйте самі »

Метод valueOf()

valueOf() повертає число як число.

Приклад

let x = 123;
x.valueOf();
(123).valueOf();
(100 + 23).valueOf();
Спробуйте самі »

В JavaScript число може бути примітивним значенням (typeof = number) або об’єктом (typeof = object).

Метод valueOf() використовується всередині JavaScript для перетворення числових об’єктів в примітивні значення.

Немає причин використовувати це в вашому коді.

Всі типи даних JavaScript мають метод valueOf() та метод toString().


Конвертація змінних в числа

Існує 3 метода JavaScript, що можна використовувати для перетворення (конвертації) змінних в числа:

  • Метод Number()
  • Метод parseInt()
  • Метод parseFloat()

Це не числові методи, але це глобальні JavaScript методи.


Глобальні JavaScript методи

Глобальні методи JavaScript можна використовувати для всіх типів даних JavaScript.

Це найбільш актуальні (релевантні) методи при роботі з числами:

Метод Опис
Number() Повертає число, конвертоване із його аргумента.
parseFloat() Аналізує (парсить) свій аргумент і повертає число з плаваючою комою
parseInt() Аналізує (парсить) свій аргумент і повертає ціле число

Метод Number()

Метод Number() може використовуватись для перетворення (конвертації) JavaScript змінних в числа:

Приклад

Number(true);
Number(false);
Number("10");
Number("  10");
Number("10  ");
Number(" 10  ");
Number("10.33");
Number("10,33");
Number("10 33");
Number("John");
Спробуйте самі »

Якщо число не може бути конвертовано, повертається NaN (Not a Number / Не Число).


Метод Number() використовується для дат

Number() також може конвертувати дату в число.

Приклад

Number(new Date("1970-01-01"))
Спробуйте самі »

Метод Number() повертає число мілісекунд з моменту 1.1.1970.

Число мілісекунд між 1970-01-02 та 1970-01-01 є 86400000:

Приклад

Number(new Date("1970-01-02"))
Спробуйте самі »

Приклад

Number(new Date("2024-01-01"))
Спробуйте самі »

Метод parseInt()

Метод parseInt() аналізує рядок і повертає ціле число. Дозволені пробіли. Повертає лише перше число:

Приклад

parseInt("-10");
parseInt("-10.33");
parseInt("10");
parseInt("10.33");
parseInt("10 20 30");
parseInt("10 years");
parseInt("years 10");
Спробуйте самі »

Якщо число не може бути конвертовано, повертається NaN (Not a Number / Не Число).


Метод parseFloat()

Метод parseFloat() аналізує рядок і повертає число. Пробіли дозволені. Повертається лише перше число:

Приклад

parseFloat("10");
parseFloat("10.33");
parseFloat("10 20 30");
parseFloat("10 years");
parseFloat("years 10");
Спробуйте самі »

Якщо число не може бути конвертовано, повертається NaN (Not a Number / Не Число).


Властивості числа

Властивість Опис
MAX_VALUE Повертає максимально можливе число в JavaScript
MIN_VALUE Повертає мінімально можливе число в JavaScript
POSITIVE_INFINITY Представляє бескінечність (повертається при переповненні)
NEGATIVE_INFINITY Представляє негативну бескінечність (повертається при переповненні)
NaN Представляє значення "Not-a-Number" ("Не Число")

JavaScript MIN_VALUE та MAX_VALUE

Властивість MAX_VALUE повертає найбільше можливе число в JavaScript.

Приклад

let x = Number.MAX_VALUE;
Спробуйте самі »

Властивість MIN_VALUE повертає найменше можливе число в JavaScript.

Приклад

let x = Number.MIN_VALUE;
Спробуйте самі »

JavaScript POSITIVE_INFINITY

Приклад

let x = Number.POSITIVE_INFINITY;
Спробуйте самі »

Властивість POSITIVE_INFINITY повертається при переповненні:

Приклад

let x = 1 / 0;
Спробуйте самі »

JavaScript NEGATIVE_INFINITY

Приклад

let x = Number.NEGATIVE_INFINITY;
Спробуйте самі »

NEGATIVE_INFINITY повертається при переповненні:

Приклад

let x = -1 / 0;
Спробуйте самі »

JavaScript NaN - Not a Number (Не Число)

Приклад

let x = Number.NaN;
Спробуйте самі »

Властивість NaN - це зарезервоване слово в JavaScript, яке вказує, що число не є допустимим числом.

Спроба виконати арифметику з нечисловим рядком призведе до результату NaN (Not a Number):

Приклад

let x = 100 / "Apple";
Спробуйте самі »

Числові властивості не можна використовувати зі змінними

Числові властивості належать оболонці числового об’єкту JavaScript під назвою Number.

Доступ до цих властивостей можна отримати лише як Number.MAX_VALUE.

Використання myNumber.MAX_VALUE, де myNumber змінна, вираз або значення, поверне undefined:

Приклад

let x = 6;
x.MAX_VALUE
Спробуйте самі »

Повний довідник JavaScript числа

Для більш докладного ознайомлення з JavaScript числами відвідайте:

Повний довідник JavaScript числа на нашому сайті W3Schools українською.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей і методів Числа.