НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи установки дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Набори JS Карти JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітове JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

Place for your advertisement!
JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Типи даних

Змінні JavaScript можуть містити різні типи даних: числа, рядки, об’єкти тощо:

let length = 16;                               // Число
let lastName = "Johnson";                      // Рядок
let x = {firstName:"John", lastName:"Doe"};    // Об’єкт

Поняття типів даних

У програмуванні типи даних є важливою концепцією.

Щоб мати можливість працювати зі змінними, важливо знати дещо про тип.

Без типів даних комп’ютер не зможе безпечно вирішити цю проблему:

let x = 16 + "Volvo";

Чи є сенс додавати "Volvo" до шістнадцяти? Чи призведе це до помилки чи дасть результат?

JavaScript розглядатиме наведений вище приклад як:

let x = "16" + "Volvo";

Під час додавання числа та рядка JavaScript розглядатиме число як рядок.

Приклад

let x = 16 + "Volvo";
Спробуйте самі »

Приклад

let x = "Volvo" + 16;
Спробуйте самі »

JavaScript обчислює вирази зліва направо. Різні послідовності можуть дати різні результати:

JavaScript:

let x = 16 + 4 + "Volvo";

Результат:

20Volvo
Спробуйте самі »

JavaScript:

let x = "Volvo" + 16 + 4;

Результат:

Volvo164
Спробуйте самі »

У першому прикладі JavaScript розглядає 16 і 4 як числа, поки не досягне "Volvo".

У другому прикладі, оскільки перший операнд є рядком, усі операнди розглядаються як рядки.


Типи JavaScript є динамічними

JavaScript має динамічні типи. Це означає, що одну і ту ж змінну можна використовувати для зберігання різних типів даних:

Приклад

let x;           // Тепер x є undefined
x = 5;           // Тепер x є число
x = "John";      // Тепер x є рядок
Спробуйте самі »

JavaScript Рядки

Рядок (або текстовий рядок) — це набір символів, наприклад "Джон Доу".

Рядки записуються в лапки. Ви можете використовувати одинарні або подвійні лапки:

Приклад

let carName1 = "Volvo XC60";   // Використання подвійних лапок
let carName2 = 'Volvo XC60';   // Використання одинарних лапок
Спробуйте самі »

Ви можете використовувати лапки всередині рядка, якщо вони не збігаються з лапками, що оточують рядок:

Приклад

let answer1 = "Все добре";             // Одинарні лапки всередині подвійних лапок
let answer2 = "He is called 'Johnny'";    // Одинарні лапки всередині подвійних лапок
let answer3 = 'He is called "Johnny"';    // Подвійні лапки всередині одинарних лапок
Спробуйте самі »

Ви дізнаєтеся більше про рядки пізніше в цьому підручнику.


JavaScript Числа

У JavaScript є лише один тип чисел.

Числа можна записувати з десятковими знаками або без них:

Приклад

let x1 = 34.00;     // Пишеться з десятковими дробами
let x2 = 34;        // Пишеться без десяткових знаків
Спробуйте самі »

Дуже великі чи дуже малі числа можна записати в науковому (експоненціальному) вигляді:

Приклад

let y = 123e5;      // 12300000
let z = 123e-5;     // 0.00123
Спробуйте самі »

Ви дізнаєтеся більше про числа пізніше в цьому підручнику.


JavaScript Булеві (Логічні значення)

Логічні значення можуть мати лише два значення: true або false.

Приклад

let x = 5;
let y = 5;
let z = 6;
(x == y)      // Поверне true
(x == z)       // Поверне false
Спробуйте самі »

Логічні значення часто використовуються в умовному тестуванні.

Ви дізнаєтеся більше про умовне тестування пізніше в цьому посібнику.


JavaScript Масиви

Масиви JavaScript записуються у квадратних дужках.

Елементи масиву відокремлюються комами.

Наведений нижче код оголошує (створює) масив під назвою cars, який містить три елементи (назви автомобілів):

Приклад

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
Спробуйте самі »

Індекси масиву починаються з нуля, що означає, що перший елемент — [0], другий — [1] і так далі.

Ви дізнаєтеся більше про масиви пізніше в цьому посібнику на нашому сайті W3Schools українською.


JavaScript Об’єкти

Об’єкти JavaScript записуються у фігурних дужках {}.

Властивості об’єктів записуються як пари ім’я:значення, розділені комами.

Приклад

const person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
Спробуйте самі »

Об’єкт (особа) у прикладі вище має 4 властивості:: firstName, lastName, age та eyeColor.

Ви дізнаєтесь більше про об’єкти пізніше в цьому посібнику.


Оператор typeof

Ви можете використовувати JavaScript оператор typeof, щоб знайти тип змінної JavaScript.

Оператор typeof повертає тип змінної або виразу:

Приклад

typeof ""             // поверне "string"
typeof "John"         // поверне "string"
typeof "John Doe"     // поверне "string"
Спробуйте самі »

Приклад

typeof 0              // поверне "number"
typeof 314            // поверне "number"
typeof 3.14           // поверне "number"
typeof (3)            // поверне "number"
typeof (3 + 4)        // поверне "number"
Спробуйте самі »

Ви дізнаєтеся більше про typeof пізніше в цьому посібнику.


Undefined

У JavaScript змінна без значення має значення undefined (не визначена). Тип також undefined.

Приклад

let car;    // Значення є undefined, тип є undefined
Спробуйте самі »

Будь-яку змінну можна очистити, встановивши значення undefined. Тип теж буде undefined.

Приклад

car = undefined;    // Значення є undefined, тип є undefined
Спробуйте самі »

Порожні значення

Порожнє значення не має нічого спільного з undefined.

Порожній рядок має як допустиме значення, так і тип.

Приклад

let car = "";    // Значення є "", typeof є "string"
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте коментарі, щоб описати правильний тип даних наступних змінних:

let length = 16;      // 
let lastName = "Johnson";  // 
const x = {
firstName: "John",
lastName: "Doe"
};             // 


Place for your advertisement!