НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи установки дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Набори JS Карти JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітове JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

Place for your advertisement!
JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Оператори


Приклад

Присвойте значення змінним і складіть їх разом:

var x = 5;         // надати змінній x значення 5
var y = 2;         // надати змінній y значення 2
var z = x + y;     // надати змінній z значення 7 (x + y)
Спробуйте самі »

Оператор присвоєння (надання) (=) надає значення змінній.

Присвоєння (надання)

var x = 10;
Спробуйте самі »

Оператор додавання (+) додає числа:

Додавання

var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;
Спробуйте самі »

Оператор множення (*) помножує числа.

Множення

var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;
Спробуйте самі »

JavaScript арифметичні оператори

Арифметичні оператори використовуються для виконання арифметичних операцій над числами:

Оператор Опис
+ Додавання
- Віднімання
* Множення
** Зведення в ступінь (ES2016)
/ Ділення
% Модуль (залишок від ділення)
++ Інкремент (збільшення на 1)
-- Декремент (зменшення на 1)

Арифметичні оператори описані в розділі JS Арифметичні.


JavaScript Оператори присвоєння

Оператори присвоєння надають значення змінним JavaScript.

Оператор Приклад Такий самий як
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
**= x **= y x = x ** y

Оператор присвоєння (+=) додає значення змінній.

Присвоєння (надання)

var x = 10;
x += 5;
Спробуйте самі »

Оператори присвоєння повністю описані в розділі JS Присвоєння.


JavaScript Рядкові оператори

Оператор + також може бути використаний для додавання (об’єднання) рядків.

Приклад

var txt1 = "John";
var txt2 = "Doe";
var txt3 = txt1 + " " + txt2;

Результат txt3 буде:

John Doe
Спробуйте самі »

Оператор присвоєння += також може використовуватися для додавання (об’єднання) рядків:

Приклад

var txt1 = "Сьогодні дуже ";
txt1 += "гарний день";

Результат txt1 буде:

Сьогодні дуже гарний день
Спробуйте самі »

При використанні у рядках оператор + називається оператором конкатенації (об’єднання).


Додавання рядків та чисел

Додавання двох чисел поверне суму цих чисел, але додавання числа та рядка поверне рядок:

Приклад

var x = 5 + 5;
var y = '5' + 5;
var z = 'Hello' + 5;

Результат x, y та z буде:

10
55
Hello5
Спробуйте самі »

Якщо ви складете число та рядок (текст), результатом буде рядок!


JavaScript Оператори порівняння

Оператор Опис
== дорівнює
=== рівне значення та рівний тип
!= не дорівнює
!== не рівне значення або не рівний тип
> більше ніж
< меньше ніж
>= більше або дорівнює
<= меньше або дорівнює
? троїчний оператор

Оператори порівняння повністю описані в розділі JS Порівняння.


JavaScript Логічні оператори

Оператор Опис
&& логічне і (та)
|| логічне або
! логічне не

Логічні оператори повністю описані в розділі JS Порівняння.


JavaScript Типи операторів

Оператор Опис
typeof Повертає тип змінної
instanceof Повертає true, якщо об’єкт є зразком типу об’єкта

Типи операторів повністю описані в розділі JS Перетворення типів.


JavaScript Бітові оператори

Бітові оператори працюють на 32-бітних числах.

Будь-який числовий операнд в операції перетворюється в 32-розрядне число. Результат конвертується зворотньо в число JavaScript.

Оператор Опис Приклад Такий самий як Результат Десятковий дріб
& AND 5 & 1 0101 & 0001 0001  1
| OR 5 | 1 0101 | 0001 0101  5
~ NOT ~ 5  ~0101 1010  10
^ XOR 5 ^ 1 0101 ^ 0001 0100  4
<< Нульове заповнення лівого зміщення 5 << 1 0101 << 1 1010  10
>> Позначення правого зміщення 5 >> 1 0101 >> 1 0010   2
>>> Нульове заповнення правого зміщення 5 >>> 1 0101 >>> 1 0010   2

У наведених прикладах використовуються 4-бітні непідписані приклади. Але JavaScript використовує 32-бітні числа зі знаком.
Через це в JavaScript ~ 5 не поверне 10. Він поверне -6.
~00000000000000000000000000000101 вернёт 11111111111111111111111111111010

Побітові оператори повністю описані в розділі JS Побітові оператори.


Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Перемножте 10 та 5 і виведіть результат.

alert(10  5);


Place for your advertisement!