НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи установки дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Набори JS Карти JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітове JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

Place for your advertisement!
JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Арифметичні оператори


JavaScript Арифметичні оператори

Арифметичні оператори виконують арифметику над числами (літералами або змінними).

Оператор Опис
+ Додавання
- Віднімання
* Множення
** Піднесення до степеня (ES2016)
/ Ділення
% Модуль (залишок)
++ Інкремент (приріст)
-- Декремент (зменшення)

Арифметичні операції

Звичайна арифметична операція виконується з двома числами.

Ці два числа можуть бути літералами:

Приклад

let x = 100 + 50;
Спробуйте самі »

або змінні:

Приклад

let x = a + b;
Спробуйте самі »

або вирази:

Приклад

let x = (100 + 50) * a;
Спробуйте самі »

Оператори та операнди

Числа (в арифметичній операції) називаються операндами.

Операція (яка виконується між двома операндами) визначається оператором.

Операнд Оператор Операнд
100 + 50

Додавання

Оператор додавання (+) додає числа:

Приклад

let x = 5;
let y = 2;
let z = x + y;
Спробуйте самі »

Віднімання

Оператор віднімання (-) віднімає числа.

Приклад

let x = 5;
let y = 2;
let z = x - y;
Спробуйте самі »

Множення

Оператор множення (*) множить числа.

Приклад

let x = 5;
let y = 2;
let z = x * y;
Спробуйте самі »

Ділення

Оператор ділення (/) ділить числа.

Приклад

let x = 5;
let y = 2;
let z = x / y;
Спробуйте самі »

Залишок

Оператор модуль (%) повертає залишок від ділення.

Приклад

let x = 5;
let y = 2;
let z = x % y;
Спробуйте самі »

В арифметиці ділення двох цілих чисел створює частку та залишок.

У математиці результатом операції за модулем є залишок від арифметичного ділення.


Інкремент (Збільшення)

Оператор інкременту (++) збільшує числа.

Приклад

let x = 5;
x++;
let z = x;
Спробуйте самі »

Декремент (Зменшення)

Оператор декременту (--) зменшує числа.

Приклад

let x = 5;
x--;
let z = x;
Спробуйте самі »

Піднесення до степеня

Оператор піднесення до степеня (**) підносить перший операнд до степеня другого операнда.

Приклад

let x = 5;
let z = x ** 2;          // результат 25
Спробуйте самі »

x ** y дає такий самий результат, як Math.pow(x,y):

Приклад

let x = 5;
let z = Math.pow(x,2);   // результат 25
Спробуйте самі »

Пріоритет оператора

Пріоритет операторів описує порядок виконання операцій в арифметичному виразі.

Приклад

let x = 100 + 50 * 3;
Спробуйте самі »

Результат у прикладі вище такий самий, як 150 * 3, чи він такий самий, як 100 + 150?

Спочатку виконується додавання чи множення?

Як і в традиційній шкільній математиці, спочатку виконується множення.

Множення (*) і ділення (/) мають вищий пріоритет ніж додавання (+) і віднімання (-).

І (як у шкільній математиці) пріоритет можна змінити за допомогою круглих дужок:

Приклад

let x = (100 + 50) * 3;
Спробуйте самі »

Під час використання дужок спочатку обчислюються операції всередині дужок.

Якщо багато операцій мають однаковий пріоритет (наприклад, додавання та віднімання), вони обчислюються зліва направо:

Приклад

let x = 100 + 50 - 3;
Спробуйте самі »

JavaScript Значення пріоритету оператора

Блідо-червоні записи вказують на ECMAScript 2015 (ES6) або вище.

Значення Оператор Опис Приклад
21 ( ) Групування виразів (3 + 4)
       
20 . Член person.name
20 [] Член person["name"]
20 () Виклик функції myFunction()
20 new Створити new Date()
       
18 ++ Постфікс інкремент i++
18 -- Постфікс декремент i--
       
17 ++ Префікс інкремент ++i
17 -- Префікс декремент --i
17 ! Логічне не !(x==y)
17 typeof Тип typeof x
       
16 ** Піднесення до степеня (ES2016) 10 ** 2
       
15 * Множення 10 * 5
15 / Ділення 10 / 5
15 % Залишок від ділення 10 % 5
       
14 + Додавання 10 + 5
14 - Віднімання 10 - 5
       
13 << Зсув ліворуч x << 2
13 >> Зсув праворуч x >> 2
13 >>> Зсув праворуч (без знаку) x >>> 2
       
12 < Менше ніж x < y 
12 <= Меньше ніж або дорівнює x <= y
12 > Більше ніж x > y
12 >= Більше ніж або дорівнює x >= y
12 in Властивість в об’єкті "PI" в Математиці
12 instanceof Примірник об’єкта instanceof Array
       
11 == Дорівнює x == y
11 === Суворо дорівнює x === y
11 != Не дорівнює x != y
11 !== Суворо не дорівнює x !== y
       
10 & Побітове AND x & y
9 ^ Побітове XOR x ^ y
8 | Побітове OR x | y
7 && Логічне AND x && y
6 || Логічне OR x || y
5 ?? Нульове злиття x ?? y
4 ? : Стан ? "Yes" : "No"
       
3 += Присвоєння x += y
3 /= Присвоєння x /= y
3 -= Присвоєння x -= y
3 *= Присвоєння x *= y
3 %= Присвоєння x %= y
3 <<= Присвоєння x <<= y
3 >>= Присвоєння x >>= y
3 >>>= Присвоєння x >>>= y
3 &= Присвоєння x &= y
3 ^= Присвоєння x ^= y
3 |= Присвоєння x |= y
       
2 yield Функція паузи yield x
1 , Кома 5 , 6

Вирази в дужках повністю обчислюються перед використанням значення в решті виразу.


Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Розділіть 10 на 2 та повідомте результат.

alert(10  2);


Place for your advertisement!